Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej w Łomży wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej”.

       Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża  z dnia 28.10.2020 r.- została wydana decyzja Nr  1/D/20 z dnia  15.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej w Łomży wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej”. 

Zakres robót budowlanych obejmuje;

 • rozbudowę i przebudowę ul. Jasnej (drogi gminnej nr 101031B),
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Wesołą (drogą gminną nr 101149B),
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Łączną (drogą gminną nr 101066B),
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę gazociągu,
 • rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej,
 • rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • rozbiórkę i budowę linii napowietrznej nN,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • budowę kanału technologicznego.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych;

Stałe zajęcie terenu (istniejący i projektowany pas drogowy ul. Jasnej) – działki z obrębu nr 0002 Łomża 2, jedn.ewid. 206201_1 m. Łomża

 • 22910 (istniejący pas drogowy),
 • 22947 (przejęta w całości pod pas drogowy),
 • 22911/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22911),
 • 22936/5 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22936/1),
 • 22943/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22943),
 • 22944/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22944),
 • 22945/1 (działce powstałej w wyniku podziału działki nr 22945),
 • 22946/1 (działki powstałej w wyniku podziału działki nr 22946),
 • 22948/1 (działki powstałej w wyniku podziału działki nr 22948)

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych,  z których korzystanie będzie ograniczone:

Działki z obrębu nr 0002 Łomża 2, jedn.ewid.206201_1 m. Łomża:

 • 22935 (istniejący pas drogowy ul. Łącznej) pod projektowaną jezdnię, chodnik, oświetlenie uliczne,
 • 23797 (istniejący pas drogowy ul. Wesołej) pod projektowaną jezdnię, chodnik, odwodnienie uliczne, oświetlenie uliczne, linię energetyczną nN, wodociąg,
 • 24019 (istniejący pas drogowy Al. marsz J. Piłsudskiego) pod ciąg pieszo – rowerowy, kanał technologiczny, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego. Działki położone są w obrębie nr 0002 Łomża 2, jedn. ewid. 206201_1 m. Łomża:

 • działki nr 22911 na działkę nr 22911/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22911/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22936/1 na działkę nr 22936/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22936/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22943 na działkę nr 22943/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22943/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22944 na działkę nr 22944/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22944/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22945 na działkę nr 22945/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22945/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22946 na działkę nr 22946/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22946/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22948 na działkę nr 22948/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22948/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pok. 334.

          Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Łomża  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji  publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

        Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

        Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 16 gru 2020 13:26
 • Data opublikowania: środa, 16 gru 2020 13:36
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1674 razy