Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 12/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 11/20 z dnia 6 lipca 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Łomży uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń o charakterze użyteczności publicznej - druk nr 464, 464 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych – druk nr 473, 473 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności” na lata 2020 – 2035 – druk nr 472, 472 A. 5. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży oraz informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy unijnych – druk nr 430. 6. Sprawy różne:

Ad. 1

 

            Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

     Komisja jednogłośnie przyjęła protokół  nr 11/20 z dnia 6 lipca 2020 r.

 

Ad. 2

 

            Dariusz Boryszewski – Naczelnik WGK przedstawił wniosek i projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Łomży uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń o charakterze użyteczności publicznej (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania  10 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 464 A.

 

Ad. 3

 

            Dariusz Boryszewski – Naczelnik WGK przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania  9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 473 A.

 

Ad. 4

 

            Dariusz Boryszewski – Naczelnik WGK przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności” na lata 2020 – 2035 (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania  5 głosami za, przy braku głosów przeciw i 5 głosach wstrzymujących,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 472 A.

 

 

Ad. 5

 

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję nt możliwości pozyskiwania  środków unijnych na inwestycje w Łomży oraz informacja na temat przygotowania  inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy unijnych (analiza w załączeniu).

            Radny Andrzej Grzymała odnosząc się do przedłożonej analizy zwrócił uwagę, na sięgacz ul. Zawadzkiej na wysokości ul. Starej i planowany termin złożenia wniosku. Poprosił o wyjaśnienie, czy wniosek został złożony, czy nie.

            Lech Dobrowolski  - Naczelnik WIR stwierdził, że w tej chwili zostało złożonych 11 wniosków. Z tego co sobie przypomina wniosek w sprawie sięgacza od ul. Zawadzkiej do ul. Starej nie został złożony z tego względu, że zadanie to jest bardzo małe, a problematyczne jest odprowadzenie wody z tej ulicy. Jest to inwestycja gdzie pozyskanie środków byłoby nieuzasadnione , a jeśli już to bardzo małe. Najprostszym rozwiązaniem byłoby utwardzenie tej ulicy  czy płytami ażurowymi, czy z poboczami zielonymi, aby tę wodę odprowadzić na pobocza albo zastosować podłoże w miarę chłonne. Odnosząc się do funduszu dróg samorządowych stwierdził, że na ten program najbardziej liczymy i z tego programu najwięcej się dzieje. Oprócz ulic przedłużenia ul. Meblowej, Jaworowej i Grabowej będą realizowane ul. Strażacka, Pułaskiego, projektowane jednym projektem oraz ul. Księcia Stanisława z sięgaczami przy media ekspert w stronę ul. Rycerskiej. Kolejna pozycją jest ul. Bursztynowa, co do której formalnie nie mamy żadnej informacji, ale spodziewamy się, że jeszcze w tym roku pojawi się informacja, czy jesteśmy zainteresowani przebudową tej  ulicy. Poinformował, że z ul. Żabiej zrezygnowali ze względu na przeróbkę ciepłociągu, który jest bardzo drogi. Dlatego też składamy to ponowie, zwiększając wartość zadania o ciepłociąg.

            Radny Ireneusz Cieślik poprosił o informacje odnośnie ul. Kalinowe.

            Lech Dobrowolski  - Naczelnik WIR poinformował, że jest złożona do funduszu dróg samorządowych. Wnioski złożone w tym roku zostaną poddane ocenie formalnej i wiosną będziemy znać wyniki.

            Radny Andrzej Grzymała zwrócił się z pytaniem dot. hali sportowej przy SP nr 5, czy zdążymy złożyć wniosek o dofinansowanie.

            Lech Dobrowolski  - Naczelnik WIR wyjaśnił, że projekt i pozwolenie na budowę jest prawomocne i środki, które pojawią się z funduszu inwestycji lokalnych, wrzucamy na te inwestycję. Dodał, że już jesienią chce ogłaszać przetarg na tę halę i może nie w tym roku, ale na początku następnego zacząć budowę.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie przyjęła analizę określoną drukiem nr 430.

 

Ad. 6

 

            Radna Marianna Jóskowiak poruszyła kwestię braku oświetlenia na ul. Browarnej oraz podanie terminu zakończenia ul. Sosnowej.

            Dariusz Boryszewski – Naczelnik WGK poinformował, że sprawdzi to i jeżeli nie zostało zgłoszone, to zgłosi osobie, która prowadzi serwis oświetlenia.

            Lech Dobrowolski  - Naczelnik WIR odpowiadając na pytanie dot. ul. Sosnowej stwierdził, że może nie w tym roku, ale „na pewno ta ulica zadzieje się do końca i w następnym roku dopniemy tę ulicę, aby była zrobiona cała”.

            Radny Wojciech Michalak wyjaśnił, że został poproszony o interwencję w sprawie hangaru, który miał służyć MOSiR-owi i WOPR-owi. Posiada informację, że MOSiR próbuje zawłaszczyć cały hangar, a dla WOPR-u  zostaje tyle miejsca, że nawet nie jest w stanie postawić tam łodzi. Z pierwotnych ustaleń wynikało, że połowa hangaru miała być przeznaczona dla MOSiR-u i połowa dla WOPR-u. Poprosił o informację, a także interwencję w tej sprawie. Ponadto poprosił Naczelnika Boryszewskiego o informację, co się dzieje na wysypisku i czy grozi miastu nie odbieranie śmieci lub inne sytuacje awaryjne.

            Dariusz Boryszewski – Naczelnik WGK poinformował, że na ten moment trwa dogaszanie i przerzucanie odpadów, aby znaleźć miejsca, które mogą potencjalnie zacząć się palić. Odpady zebrane w środę i czwartek zostały w części wywiezione do Czerwonego Boru.  Udało się też uzyskać zgodę i wystawione zostało zlecenie na odbiór odpadów przez instalację komunalną w Białymstoku. Jest to zlecenie na 250 ton odpadów zmieszanych i 60 ton odpadów segregowanych. Myśli, że w tym tygodniu nasze wysypisko wróci do normalnego funkcjonowania.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                  Komisji Gospodarki Komunalnej,

                                                                                    Rozwoju i Przedsiębiorczości

           

                                                                                            Witold Chludziński

                                                                                             

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 18 gru 2020 12:02
  • Data opublikowania: piątek, 18 gru 2020 12:04