Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 14/20 z dnia 26 października 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 13/20 z dnia 22 września 2020 r. 2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2020 roku w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 492. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: a) określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, b) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża w rejonie ulic: Przykoszarowej i Szosa do Mężenina. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytej przez miasto Łomża na prawach powiatu – druk nr 496, 496 A.

Ad. 1

            Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

     Komisja przyjęła protokół nr 13/20 z dnia 22 września 2020 r. bez uwag.

 

Ad. 2

            Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu UM przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2020 roku w działach merytorycznie podległych Komisji (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Komisja, w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciw i 5 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Łomża za I półrocze 2020 roku w działach merytorycznie podległych Komisji.

 

Ad. 3 a, b

            Jadwiga Jakuć – Kierownik Oddziału Podatków UM przedstawiła wniosek i projekty uchwał w sprawie a) określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz b) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Andrzej Grzymała – radny - wyjaśnił, „że podatki nie były podnoszone od 8 lat, a nawet były obniżane, bo była deflacja. W związku z tym postawił wniosek, aby podnieść podatek od nieruchomości o ten stopień inflacji wyznaczony przez GUS czyli, o 3,9 %. Uważa, że to nie jest duża kwota i powinniśmy przyjąć taką zasadę, że co roku podnosimy podatki o ten stopień inflacji, ewentualnie obniżamy o stopień deflacji”.

            Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie postawiony wniosek. Komisja, w wyniku głosowania 1 głosem za, przy 7 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących, odrzuciła wniosek radnego Grzymały.

Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 497 A oraz jednogłośnie – 11 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 497 C.

 

Ad. 4

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża w rejonie ulic: Przykoszarowej i Szosa do Mężenina (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Jacek Rostek - projektant m.p.z.p. – na prośbę radnego Andrzeja Wojtkowskiego, przedstawił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na mapach będących załącznikami do projektu uchwały.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 508 A.

 

Ad. 5

            Paulina Gałązka – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytej przez miasto Łomża na prawach powiatu (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Andrzej Grzymała – radny poprosił o informację, „czy zostały zabezpieczone pieniądze w budżecie na odkupienie tej działki i skąd te pieniądze się wzięły”.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta wyjaśnił, że środki są zabezpieczone w ramach pomocy rządowej w kwocie 9 mln. zł.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 496 A.

 

Ad. 6

                Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź na pytania, które na ostatniej Komisji zgłosił radny Michalak (w załączeniu), a Komisja w formie wniosku przedłożyła je do Prezydenta Miasta. Zwrócił się do radnego Michalaka z pytaniem, czy odpowiedź ta jest wystarczająca, zadawalająca, pełna, niepełna, czy radny ma jakieś uwagi.

            Radny Wojciech Michalak stwierdził, że rozumie, iż Pan Przewodniczący skierował pytania do Prezydenta, a w związku z tym powinniśmy otrzymać odpowiedź od Pana Prezydenta. Jeżeli mamy traktować odpowiedź Pana Prezesa ZGO jako odpowiedź Pana Prezydenta, to odpowiedź ta nie zadawala w żaden sposób. Z tego, co pamięta były 4 konkretne pytania i na żadne z tych pytań nie ma odpowiedzi.

            Radny Dariusz Domasiewicz przypomniał, że na sesji zadał podobne pytania plus jedno więcej i publicznie zostało powiedziane, że odpowiedź na pytania otrzyma w odpowiedzi na wniosek Komisji. Odpowiedź jest jaka jest, natomiast czy zostanie udzielona odpowiedź na jego pytanie odnośnie przebiegu spotkania. Dodał, że udzielona odpowiedź merytorycznie średnio zadowala.

            Przewodniczący Komisji stwierdził, „że jeżeli chodzi o pytania, które zadawał radny Domasiewicz na sesji, to do tego powinien ustosunkować się Pan Prezydent. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź, którą otrzymała Komisja stwierdził, że ta odpowiedź nie jest w pełni jasna. Były zadane konkretne pytania, a Pan Prezes tak tutaj pomieszał to wszystko”.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że w jego odczuciu Pan Prezes udzielił odpowiedzi. Zwrócił się z zapytaniem do radnego Michalaka, czy Pan radny doprecyzuje swoje wątpliwości i pytania.

            Radny Wojciech Michalak stwierdził, że pytanie było np. takie, o ile wzrosła lub spadła tygodniowa średnia jeżeli chodzi o sortowanie śmieci. Odpowiedź jest „sortujemy do tylu albo do tylu”. Jego zdaniem to nie jest odpowiedź, która mówi o tym ile tygodniowo sortowano przed modernizacją, a ile tygodniowo sortuje się po modernizacji. Było pytanie, które dotyczyło wywozu śmieci do spalarni i było to ok. 20 tys. ton. Na sesji Pan Prezes wyjaśnił, że 6 tys. ton wywieziono, śmieci przyjmował chyba po 426 zł, a wywoził po 670 zł i pytanie było co z pozostałymi 14 tys. ton i w jaki sposób będzie to rzutowało na koszty funkcjonowania składowiska. Zauważył, że na to pytanie też nie ma odpowiedzi. Było pytanie, które dotyczyło w związku z pożarem i zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, czy zostały zlecone do wykonania jakieś prace na wysypisku, jaki jest koszt tych prac i czy one będą również rzutowały na to w jaki sposób będą kształtowały się ceny na wysypisku. Ostatnie pytanie dotyczyło WIOŚ, czy wszczęto jakieś postępowanie, czy jesteśmy w jakiś sposób zagrożeni karami i w jaki sposób będzie to miało wpływ na ceny na wysypisku. Podkreślił, że na żadne z tych pytań w piśmie przesłanym Komisji nie ma konkretnych odpowiedzi.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że na dwa ostatnie pytania nie można było odpowiedzieć, ponieważ na dzień przygotowania odpowiedzi, trwały kontrole i protokoły jeszcze nie spłynęły, a więc nie można udzielać takich informacji, które dla radnych będą wiążące. Odnośnie sortowania zauważył, że w odpowiedzi była informacja dotycząca ilości sortowanych śmieci wcześniej i jakie są przeroby obecnie funkcjonującej po modernizacji sortowni. Było też wskazanie, co artykułowane było sąsiednim gminom, o problemach, które wynikają z jakości ich śmieci zmieszanych przywożonych do naszego wysypiska. Chodzi tu o zanieczyszczenia folią i siatkami do kiszonki, co jest niezgodne z zasadami sortowania.

            Radny Wojciech Michalak stwierdził, że odpowiedź, że sortujemy to maksymalnie śmieci zmieszane i śmieci segregowane, nie jest odpowiedzią, która mówi o tym jaka średnia była przed modernizacją i jaka średnia jest na zmianie po modernizacji.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta zgodził się z wypowiedzią radnego Michalaka i stwierdził, że jest to kwestia doprecyzowania odpowiedzi.

            Radny Wojciech Michalak poprosił, żeby to doprecyzować. Pan Przewodniczący Komisji skierował wniosek do Pana Prezydenta z konkretnymi pytaniami i na te konkretne pytania poprosił o odpowiedź.

                Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta zapewnił, że odpowiedź zostanie udzielona i że nie ma żadnego problemu.

            Radny Wojciech Michalak przypomniał, że to samo Pan Prezydent Garlicki mówił miesiąc temu na sesji Rady Miejskiej.

            Radny Dariusz Domasiewicz odnosząc się do zapisu dotyczącego stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących przekroczenia powyżej dopuszczalnych ilości magazynowanych odpadów określonych w operacie pożarowym stwierdził, że z odpowiedzi nie wynika o ile było to przekroczenie, ile mamy usunąć, ile to kosztuje. To są odpowiedzi, a nie zdanie, które do niczego nie prowadzi i nic z tego nie można wywnioskować. Z odpowiedzi wynika tylko tyle, że wydano 14 mln. zł po to, żeby sortować mniej.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że jeżeli odpowiedzi są niewystarczające, to zostaną uzupełnione, a to, że nie ma przedstawionych, konkretnych liczb wynika z tego, że trwa proces kontrolny. Druga kwestia, to przypomina sobie wycieczki i kontrole prowadzone m.in. przez Pana radnego Domasiewicza i co za problem, żeby Pan radny osobiście skontrolował spółkę. Pismo oczywiście, jeżeli jest nieprecyzyjne w wymiarze oczekiwanych informacji, będzie doprecyzowane, ponieważ nikt niczego nie ukrywa i nie ukrywał, natomiast rozumie, że Pan radny nie stracił umiejętności zadawania pytań i może te pytania osobiście postawić, pojechać, sprawdzić i skontrolować.

            Radny Dariusz Domasiewicz stwierdził, że zadawał pytania niejednokrotnie i zadaje. Wielokrotnie musi pytać o to samo, aby otrzymać odpowiedź. Pyta m.in. Pana Prezydenta Garlickiego jako osobę nadzorującą tę spółkę, ponieważ uważa, że Pan Prezydent ma wiedzę i w każdej chwili powinien odpowiedzieć, a nie czekać i odpowiadać za miesiąc, za dwa, za pół roku, a może się uda, a może się nie uda. To tak radny współpracuje z Prezydentem i odwrotnie. Jeżeli radni o coś pytają, to oczekują poważnych odpowiedzi.

            Radny Wojciech Michalak stwierdził, że to o co najbardziej mu chodziło, zadając te pytania, w jaki sposób będzie to skutkowało cenami za składowanie odpadów w roku 2021. Mamy odpowiedź, że Pan Prezes do 19 października 2020 roku przedłoży Panu Prezydentowi nowy cennik. Prosi o wyjaśnienie, czy jest już ten nowy cennik, policzone są mniej więcej te koszty, wiadomo jaki to będzie wzrost cen kosztów składowania, czy nie wiemy.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że zgodnie z tą zapowiedzią Zarząd Spółki złożył taki wniosek do Prezydenta z propozycjami nowych stawek. Wniosek jest przedmiotem analiz i kalkulacji. Liczymy jakie to będzie miało konsekwencje dla miasta i weryfikujemy zaproponowane stawki. Stwierdził, że na pewno Prezydent nie zgodzi się na ten wniosek i cofnie go do ponownej analizy, bo propozycja podwyżki jego zdaniem jest zbyt wysoka. Jest to jednak normalna procedura i normalny przebieg działania. Dodał, że oczywistym jest, że te stawki wzrosną, bo jeżeli utylizacja termiczna kosztuje tyle więcej niż w cenniku zagospodarowania tej frakcji śmieci, to siłą rzeczy czymś trzeba za to zapłacić i system działa tak, że płacą wszyscy, którzy są użytkownikami tego systemu.

            Radny Wojciech Michalak stwierdził, że skoro cennik został przedstawiony, to znaczy, że spółka już to policzyła i ten koszt zna i poprosił, aby ten koszt Pan Prezydent przedstawił. Nie mówi o cenie składowania odpadów. Mówi o kwocie, która dodatkowo spółka wydała, co będzie rzutowało na ceny w przyszłym roku.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że nie jest to ten etap, żeby miał przedstawiać. Dodał, że przeanalizuje tę sprawę i jeżeli da się to „wyciągnąć”, to oczywiście poda te dane.

            Radny Dariusz Domasiewicz poprosił o odpowiedź na pytanie, czy Pan Prezydent potwierdza, że podczas awarii na wysypisku wożąc śmieci do Białegostoku tzw. brama plus transport kosztowały blisko 300 zł, a u nas na samej bramie płacimy prawie 400 zł i będziemy teraz podnosić ceny.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że woziliśmy te śmieci, które były bezwzględnie konieczne, żeby można było opanować sytuacje kryzysową i na to zgodziła się Spółka Lech. Nie poda ilości, ale to jest „garść drobnych” w zamian tego, co potrzebujemy i co staramy rozstrzygnąć przetargami. W tej chwili był kolejny przetarg, 9 października było otwarcie i jest to na poziomie 670 zł. Takie są stawki najniższe 590 - 670 zł w tych granicach i mówi tu o kwotach netto. To, że Białystok awaryjnie zgodził się przez tydzień czasu przyjmować śmieci nie jest żadna informacją, na której trzeba budować cokolwiek w kalkulacji cenowej. Cena 260 zł netto, która była podstawą utylizacji śmieci w Lechu, co było podstawą poprzedniej kalkulacji cenowej, w zasadzie nie została zrealizowana, bo Lech nie pozwolił nam skonsumować tej umowy i tej stawki.

            Przewodniczący Komisji postawił wniosek, aby Komisja ponownie skierowała   wniosek z dnia 24.09.2020 r. do Pana Prezydenta z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania Komisji i udzielenie pełnej informacji do dnia 15 listopada br.

            Radny Wojciech Michalak stwierdził, że nie ma potrzeby czekania do 15 listopada. Na pytania można odpowiedzieć już, a kontrolę WIOŚ zostawmy sobie do 15 listopada. Uważa, że pytania były dokładne, precyzyjne i Pan Prezydent do końca tego tygodnia jest w stanie zebrać informacje od spółki i udzielić Komisji odpowiedzi. Zaproponował, aby Pan Prezydent udzielił odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie na wszystkie pytania, natomiast na pytanie dotyczące kontroli WIOŚ Komisja oczekuje odpowiedzi do 15 listopada br.

            Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, ponowiła wniosek z dnia 24.09.2020 r. z prośbą o udzielenie odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie na wszystkie pytania poza pytaniem dotyczącym kontroli WIOŚ. Na to pytanie Komisja oczekuje odpowiedzi po zakończeniu kontroli tj. do 15 listopada br.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                  Komisji Gospodarki Komunalnej,

                                                                                    Rozwoju i Przedsiębiorczości

           

                                                                                           Witold Chludziński

                                                                                             

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 18 gru 2020 12:05
  • Data opublikowania: piątek, 18 gru 2020 12:07