Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej w Łomży”.

        Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża  z dnia 28.10.2020 r.- została wydana decyzja Nr  2/D/20 z dnia  17.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej    w Łomży” - drogi gminnej nr 101149B.  Zakres inwestycji obejmuje;

 • budowę ulicy od km 0+000 do km 0+176,02 jezdni o szerokości 6,0 m (poszerzonej na łuku poziomym do 6,60 m) o nawierzchni z kostki betonowej zakończona placem do zawracania dla samochodów osobowych o wym. 12,5x12,5 m,
 • budowę skrzyżowanie w zakresie wlotu z ulicy Wesołej,
 • budowę chodników, zjazdów indywidualnych do posesji,
 • budowę plac do zawracania 12,5x12,5 m,
 • rozbudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami,
 • budowę sieci wodociągowej z przyłączami,
 • budowę oświetlenia drogowego LED,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. wygrodzeń,
 • przebudowę kolizji z infrastrukturą naziemną demontaż istniejących lamp oświetlenia ulicy,
 • wykonanie odpowiedniej gospodarki zielenią nowe nasadzenia oraz tereny zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
 • rozbiórkę budynku jednorodzinnego „pustostanu” zlokalizowanego w projektowanym pasie drogowym,
 • wycinkę drzew.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych;

obręb 0002 Łomża 2, jednostka ewidencyjna 206201_1:

 • 23797 istniejący pas drogowy ul. Wesołej,
 • 21911/1 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21912 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21914/1 powstałej z podziału działki nr 21914,
 • 21909/2 powstałej z podziału działki nr 21909,
 • 21908/2 powstałej z podziału działki nr 21908,

oraz działce poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętej,  z której korzystanie będzie ograniczone: 21910/2 – pod podłączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 SN8 do istniejącej komory kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 21910/2,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 • działki nr 21914 na działkę nr 21914/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 21914/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 21909 na działkę nr 21909/2 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 21909/1 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 21908 na działkę nr 21908/2 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 21908/1 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu)

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2,         18-400 Łomża, pok. 334.

          Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Łomża  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

          Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji  publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

          Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

           Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2020 15:15
 • Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2020 15:21
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1888 razy