Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

Łomża, dnia 30 grudnia 2020 r.


OGŁOSZENIE


Zgodnie z uchwałą nr 300/XXIX/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 4117) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, obowiązującą od dnia 20 października 2020 r., zwiększono na terenie Miasta Łomża liczbę nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, odrębnie dla :

1) Powyżej 4,5% do 18% zawartości ( z wyjątkiem piwa) – 20 zezwoleń
2) Powyżej 18% zawartości alkoholu – 20 zezwoleń

I) Zasady przyznawania zezwoleń:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych będą przyznawane zgodnie z art. 18 ust.3b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019.2277 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami ograniczania dostępności napojów alkoholowych ujętymi w Łomżyńskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień

II) Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Polna 16, pokój nr 6
Osoba kontaktowa:
Beata Godlewska
e-mail: b.godlewska@um.lomza.pl
tel.: (86) 215 68 42

III) Wymagane dokumenty :
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami :
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym,
3) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

IV) Opłaty:
Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) 525 zł – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży ( pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
2) 2 100 zł – powyżej 18% zawartości alkoholu- opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży ( pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

V) Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łomża wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do złożenia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

VI) Termin:
Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14. Termin składania wniosków : od 31.12.2020 r. do 13.01.2021 r.


VII) Uzupełnianie wniosków:
W przypadku wystąpienia braków formalnych we wnioskach, istnieje możliwość uzupełnienia ich zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego :
Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Stypułkowski

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sporządził : Beata Godlewska – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – tel. 86 215 68 42

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 31 gru 2020 13:38
  • Data opublikowania: czwartek, 31 gru 2020 13:44
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta - Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Stypułkowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 4601 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej