Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Zakup i dostawa laptopów i komputerów do UM w Łomży” dla cz. II „Zakup laptopów oraz zestawu komputerowego dla PZON”

Lp. (Numer oferty) Wykonawca (nazwa i adres) Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium okres gwarancji Łączna punktacja 3. Centrum Informatyki „ZETO” S.A. 35-048 Białystok ul. Skorupska 9 60 20 80 4. LEMFAX PHU Joanna Godlewska ul. Pana Tadeusza 13, 18-400 Łomża 45,70 40 85,70

Łomża, dnia 08.01.2021 r.


WIT.2600.37.9.2020


INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Zakup i dostawa laptopów i komputerów do Urzędu Miejskiego
w Łomży” dla części II zamówienia: „Zakup laptopów oraz zestawu komputerowego dla PZON”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Miasto Łomża informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

I. Wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

Lemfax PHU Joanna Godlewska ul. Pana Tadeusza 13, 18-400 Łomża
z ceną brutto: 19 208,91 zł.

Wyboru najkorzystniejszej oferty, w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert.
Kryterium oceny ofert stanowiły:
1 – cena brutto (waga 60%), liczba uzyskanych punktów = 45,70,
2 – okres gwarancji (waga 40%), sposób oceny jak poniżej:
- 40 pkt – 48 miesięcy gwarancji,
- 20 pkt – 36 miesięcy gwarancji,
- 0 pkt – 24 miesiące gwarancji.
uzyskana liczba punktów w tym kryterium = 40, gdyż zaoferowany termin gwarancji wynosi 48 miesięcy.

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną im w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr oferty 3 - Centrum Informatyki "ZETO" S.A., 35-048 Białystok, ul. Skorupska 9.

Liczba punktów (kryterium cena) - 60

Liczba punktów (kryterium gwarancja) - 20

Łączna punktacja - 80

Nr oferty - 4 - Lemfax PHU Joanna Godlewska, ul. Pana Tadeusza 13, 18-400 Łomża.

Liczba punktów (kryterium cena) - 45

Liczba punktów (kryterium gwarancja) - 40

Łączna punktacja - 85,70

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 8 sty 2021 14:00
  • Data opublikowania: piątek, 8 sty 2021 14:39
  • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Z. Garlicki
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1183 razy