Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101116B i 101201B i drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży

           Na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 49 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami ) i art. 5 ust. 1 -  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,z dnia 07.01.2021 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101116B i 101201B i drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży,  w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych i podziemnym zbiornikiem retencyjnym o pojemności 340 m³, sieci kablowych linii oświetleniowej nn, kanału technologicznego oraz rozbiórki odcinka sieci kablowej linii nn i słupa oświetleniowego, na działkach nr: 30097/1, 30074, 30098/1, 30099/2 i 30116w Łomży.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311.

            Ewentualne uwagi i wnioski zgodnie z art. 49 § 2 Kpa., w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostało podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie i na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży, należy składać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, lub w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 14:25
  • Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 14:35
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1592 razy