Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 27 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, ul. Senatorska 13 rozpoczną się obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży. Przed przyjęciem porządku obrad ślubowanie złoży Pan Marcin Dębek, obejmujący mandat radnego.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołów z obrad XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu grudniu 2020 r. /druk nr 554/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 /druk nr 552, 552A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 553, 553A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży /druk nr 543, 543A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji strefy ograniczonego postoju w Łomży /druk nr 545, 545A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic w Łomży do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu /druk nr 544, 544A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Świerkowej /druk nr 549, 549A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Szosa do Mężenina /druk nr 550, 550A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, położonej przy ul. Spokojnej /druk nr 551, 551A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 10. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łomży w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży Nr 6 w Łomży /druk nr 546, 546A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 11. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 6 w Łomży w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży /druk nr 547, 547A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża /druk 557, 557A/- wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimus /druk 557, 557B/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych.

 15. Przyjęcie informacji dotyczącej wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na inwestycyjne zadania Miasta Łomża do końca 2020 roku /druk nr 548/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 16. Złożenie informacji o pracy w 2020 roku przez Przewodniczącą Rady oraz Przewodniczących merytorycznych Komisji

 17. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 18. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad XXXII i XXXXIII sesji Rady Miejskiej Łomży są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                 Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 27 stycznia 2021 roku.

Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w Sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, ul. Senatorska 13. Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, w pierwszej kolejności wstęp na sesję Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego, Przewodniczący Zarządów Osiedli. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

 

           Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

         Alicja Konopka

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 sty 2021 13:09
 • Data opublikowania: wtorek, 19 sty 2021 13:17
 • Data edycji: wtorek, 19 sty 2021 13:20