Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 24 lutego 2021 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, ul. Senatorska 13 rozpoczną się obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu styczniu 2021 r.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 /druk nr 572, 572A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 573, 573A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2021 rok/druk nr 558, 558A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic Strusiej, Alei Legionów i drogi wojewódzkiej nr 677 /druk nr 560, 560A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przypisania istniejących nazw ulic Akademickiej, Browarnej i Waleriana Łukasińskiego odpowiednio do uaktualnionych przebiegów dróg gminnych /druk nr 561, 561A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” /druk nr 564, 564A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 677 przebiegającego od skrzyżowania z ul. Strusią do granicy miasta /druk nr 570, 570A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży /druk nr 568, 568A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży /druk nr 569, 569A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 11. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej Łomży na 2021 rok /druk nr 574/

 12. Przyjęcie Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok /druk nr 559/

 13. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał podjętych przez Radę w IV kwartale 2020 roku /druk nr 565/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 14. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 15. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XXXXIV sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                                                                              Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                 Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby zaproszone na sesję Rady Miejskiej Łomży:

                                                                                                    

 1. Przewodniczący Zarządów Osiedli
 2. Prezydent Miasta
 3. Zastępcy Prezydenta Miasta
 4. Skarbnik Miasta
 5. Sekretarz Miasta
 6. Radca Prawny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 24 lutego 2021 roku.

Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w Sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, ul. Senatorska 13. Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, w pierwszej kolejności wstęp na sesję Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego, Przewodniczący Zarządów Osiedli. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

 

           Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

         Alicja Konopka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 16 lut 2021 08:47
 • Data opublikowania: wtorek, 16 lut 2021 08:55
 • Data edycji: piątek, 19 lut 2021 11:43