Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B (ulicy Bursztynowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

          Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża  z dnia 28.10.2020 r.- została wydana decyzja Nr  1/D/21 z dnia  16.02.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi gminnej nr 101204B (ulicy Bursztynowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.  

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi;

 • budowę jezdni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę jezdni bitumicznej na skrzyżowaniu z ulicą Kazańską,
 • budowę wyniesienia nawierzchni z kostki betonowej brukowej na skrzyżowaniu z ulicą Szmaragdową,
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę chodników z kostki betonowej brukowej,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • wykonanie zieleńców,
 • budowę schodów,
 • budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • przebudowę sieci wodociągowej z hydrantami,
 • budowę sieci wodociągowej z hydrantami,
 • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków,
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • rozbiórkę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę linii energetycznej kablowej,
 • rozbiórkę linii oświetleniowej napowietrznej ze słupami,
 • rozbiórkę krawężników, chodników, obrzeży.

Inwestycja jest projektowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

Stałe zajęcie terenu – działki z obrębu Łomża 1  i identyfikatorze 206201_1.0001) oraz Łomża 4 ( o identyfikatorze 206201_1.0004);

 • 12264/1 – (istniejący pas drogowy),
 • 12264/3 -- (istniejący pas drogowy),
 • 12270/4 – powstała z podziału działki 12270/3,
 • 12721/4 – powstała z podziału działki 12721/3,
 • 12721/5 – powstała z podziału działki 12721/3,
 • 12273/3 – powstała z podziału działki 12273/2,
 • 12301/1 – powstała z podziału działki 12301,
 • 12302/3 – powstała z podziału działki 12302/2,
 • 40584/31 – powstała z podziału działki 40584/23,
 • 40590/5 – powstała z podziału działki 40590/1,
 • 40590/7– powstała z podziału działki 40590/2

 

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych,  z których korzystanie będzie ograniczone – działki z obrębu Łomża 1  i identyfikatorze 206201_1.0001) oraz Łomża 4 ( o identyfikatorze 206201_1.0004);

 • 12739 – pod budowę; nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo – rowerowej, linii elektrycznej kablowej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi,  kanału technologicznego
 • 40659 pod budowę; nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo- rowerowej, linii elektrycznej kablowej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi
 • 12292/3 pod budowę; nawierzchni jedni skrzyżowania, chodnika, linii elektrycznej kablowej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi, sieci wodociągowej
 • 12293/17 pod budowę ; nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, linii elektrycznej kablowej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi, sieci wodociągowej, kanału technologicznego,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego;

 • działki nr 12270/3 na działkę nr 12270/4 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12270/5 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 12721/3 na działki nr 12721/4 i 12721/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12721/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 12273/2 na działkę nr 12273/3 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12273/4 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 12301 na działkę nr 12301/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12301/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 12302/2 na działkę nr 12302/3 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12302/4 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40584/23 na działkę nr 40584/31 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40584/32 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40590/1 na działkę nr 40590/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40590/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40590/2 na działkę nr 40590/7 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40590/8 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pok. 334.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Łomża  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji  publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 26 lut 2021 10:42
 • Data opublikowania: piątek, 26 lut 2021 10:48
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1426 razy