Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na przebudowę dróg gminnych: nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego), nr 101133B (ul. Strażackiej) i odcinka drogi wewnętrznej (ul. Bohdana Winiarskiego) w Łomży

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16.03.2021 r., została wydana decyzja Nr 60/21 udzielająca Miastu Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pozwolenie na przebudowę dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego), nr 101133B (ul. Strażackiej) i odcinka drogi wewnętrznej (ul. Bohdana Winiarskiego) w Łomży w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych, sieci kablowej linii oświetleniowej nN, kanału technologicznego oraz rozbiórkę   i budowę odcinka napowietrznej linii energetycznej nN, na działkach nr: 20601, 20738, 21399, 24011, 20711/3, 20373, 23986, 20636, 20344, 21370, 21439 w Łomży.

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku Biura d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, III-piętro oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

           Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 16 mar 2021 14:11
  • Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2021 14:35
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1236 razy