Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 31 marca 2021 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali Hali Kultury w Łomży, ul. Stary Rynek 6 rozpoczną się obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2021 r. /druk 591/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 /druk nr 605, 605A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 601, 601A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży za 2020 r. /druk nr 598/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2020 rok. /druk nr 594/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Sprawozdanie z działalności LOT Ziemia Łomżyńska za 2020 rok oraz plany i zamierzenia na 2021 rok, wraz z informacją na temat współpracy Miasta z LOT Ziemia Łomżyńska w zakresie promocji turystycznej /druk nr 600/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2020 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r. /druk nr 606/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Ocena realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przewidywane potrzeby związane z realizacją zadań /druk nr 588/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku /druk nr 599, 599A/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w mieście Łomża na lata 2021 – 2030” /druk nr 604, 604A/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji /druk nr 586, 586A/ - wiodąca Komisja ds. Ochrony Środowiska

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży /druk nr 589, 589A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży /druk nr 590, 590A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców /druk nr 593, 593A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Łomża a Gminą Piątnica w zakresie publicznego transportu zbiorowego /druk nr 607, 607A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa

 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 596, 596A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przypisania istniejącej nazwy ulicy Romana Dmowskiego do uaktualnionego przebiegu drogi gminnej /druk nr 597, 597A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża /druk nr 603, 603A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży /druk nr 587, 587A/

 20. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2020 rok /druk nr 585/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 21. Ocena realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017 - 2023 – stan na 31 grudnia 2020 r. /druk nr 584/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 22. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 23. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XXXXV sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                 Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                              

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 31 marca 2021 roku. Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w sali Hali Kultury w Łomży, ul. Stary Rynek 6. Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, w pierwszej kolejności wstęp na sesję Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego, Przewodniczący Zarządów Osiedli. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

 

                 Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

         Alicja Konopka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 mar 2021 08:40
 • Data opublikowania: wtorek, 23 mar 2021 08:53
 • Data edycji: wtorek, 30 mar 2021 15:32