Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Raport o dostępności - w trakcie opracowywania

Raport zbiorczy zostanie opublikowany na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny.

Żródła prawne obowiązku złożenia raportu:

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020.1062 t.j.)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019.848)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (MR/2014-2020/16(02))


Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r.; Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169.)

 

Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

Co to jest dostępność  i Program Dostępności Plus?

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać na równi jak największa liczba osób.
Program Dostępność Plus jest kompleksowy. to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Kto sporządza raport o stanie dostępnośći ?

Koordynator ds. dostępności:
zgodnie z art. 14 ust. 2 z.d.o.s.p. do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 z.d.o.s.p.;
3) monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Natomiast kwestie dotyczące zasad sporządzania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie reguluje art. 11 z.d.o.s.p.
Jak wynika z wyżej cytowanych przepisów, do ustawowo określonych obowiązków koordynatora nie należy sporządzanie raportu. Przepisy ustawy nie wskazują osoby odpowiedzialnej za przygotowanie raportu o dostępności podmiotu publicznego, ani nie precyzują także kwestii sposobu jego przekazywania przez jednostki podległe w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy.
Zauważyć jednak należy, że określony w ustawie katalog zadań koordynatora jest otwarty. W związku z tym jest możliwe powierzenie mu także innych czynności, w tym związanych z raportem o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Raport jest przygotowywany na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i udostępnionym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej tego ministra.
Raport zawiera:
1) informacje w zakresie spełniania przez dany podmiot, w ramach prowadzonej działalności, minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6;
2) w każdym przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7 - analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami
Raport może być złożony dwiema drogami:
a) tradycyjna-poprzez skorzystanie z formularza zamieszczonego na stronie www. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i udostępnionym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej tego ministra, wypełnienie i przesłanie
b) z wykorzystaniem portalu GUS

 

W celu sukcesywnego usuwania barier Prezydent Miasta Łomży powołał Koordynatora ds. Dostępności. Zadaniem Koordynatora jest między innymi zbieranie wniosków dotyczących poprawy dostępności urzędu. Prowadzi działania edukacyjne dotyczące tematyki dostępności wśród pracowników. Oprócz tego uczestniczy w działaniach audytowych.

 

Koordynator ds. Dostępności UM w Łomży: Tomasz Walczuk Architekt Miejski - Naczelnik Wydziału Architektury, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pokój 308, tel. 86 215 68 09, e-mail: t.walczuk@um.lomza.pl

 

Obowiązek publikacji raportów w BIP.

Należy pamiętać, że niezależnie od przekazania danych przez PS GUS lub inna drogą, każdy podmiot publiczny zobowiązany do raportowania dostępności jest też ustawowo zobligowany do publikacji raportu o stanie zapewniania dostępności na stronie BIP lub innej stronie tego podmiotu( www).
W tym celu należy z PS GUS  wygenerować raport (wydruk do pliku pdf) lub wypełnić wzór  formularza ze strony MFIPR, który następnie należy umieścić do 31 marca 2021 r. na stronie BIP. 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 24 mar 2021 10:00
  • Data opublikowania: środa, 24 mar 2021 10:01