Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do poprzedniego serwisu internetowego Ministerstwa Cyfryzacji.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej PZON Łomża nie zamieszczono materiałów filmowych. W przypadku zamieszczenia filmów dodawane będą napisy dla osób Głuchych.

Oświadczenie/deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Czech, adres poczty elektronicznej lukasz.czech@um.lomza.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności; ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Dwornej. Wejście ograniczone jest schodami. Z uwagi na ten fakt dostępne jest wejście alternatywne przez wejście główne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zlokalizowana jest rampa umożliwiająca dostęp do siedziby zespołu osobom mającym trudności w poruszaniu się, jak również osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Wejścia do obiektów nie są wyposażone w głośniki systemu Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z możliwością zwiększenia „światłą” przez które może przejechać osoba na wózku. Zespół orzekający znajduje się na parterze budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz oraz dwa pomieszczenia członków komisji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w ciągu komunikacyjnym od strony rampy.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W sekretariacie i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Usługa będzie dostępna w najbliższym czasie. Przewidywana dostępność w godzinach pracy zespołu. Usługa będzie bezpłatna dla osób głuchych.

W II kwartale br. planowana jest zmiana siedziby PZON do wyremontowanych i przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń na parterze wielorodzinnego budynku przy ulicy Wojska Polskiego 25 w Łomży, otoczonego dużym przestronnym parkingiem, w pobliżu Dworca Autobusowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 24 mar 2021 10:43
  • Data opublikowania: środa, 24 mar 2021 10:49