Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 2/21 z dnia 17 marca 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Podsiadło – Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniósł o wprowadzenie do porządku obrad pkt-u – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli innych uwag. Komisja, w wyniku głosowania 4 głosami za – jednogłośnie, przyjęła wniosek Przewodniczącego Komisji o uzupełnienie porządku obrad oraz jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia wraz z poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 1/21 z dnia 18 lutego 2021 r. 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji – druk nr 586, 586 A. 4. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.

            Komisja, w wyniku głosowania 6 głosami za – jednogłośnie, przyjęła protokół nr 1/21 z dnia 18 lutego 2021 r. bez uwag.

 

 

 

Ad. 2

                Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2021 rok (w załączeniu). Poinformował, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia, członkowie Komisji mieli zgłaszać uwagi i propozycje tematów do projektu planu pracy drogą mailową. Okazało się jednak, że w wyznaczonym okresie czasu, 10 dni nie wpłynęła żadna propozycja. W związku z tym zaproponował, aby Komisja przyjęła przedstawiony projekt planu, który poddał pod głosowanie.

            Komisja, w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, przyjęła plan pracy Komisji ds. Ochrony Środowiska na 2021 rok (w załączeniu).

 

Ad. 3

            Dariusz Boryszewski – Naczelnik WGK przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 5 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 586 A.

 

Ad. 4

            Radny Marcin Dębek przedstawił informację na temat wizyty radnych oraz Komendanta Straży Miejskiej i Z-cy Prezydenta Andrzeja Stypułkowskiego w Białymstoku, której celem było zapoznanie się z pracą smogobusa. Stwierdził, że Straż Miejska w Białymstoku może skuteczniej kontrolować jakość powietrza w mieście dzięki smogobusowi – mobilnemu laboratorium wyposażonemu w nowoczesny sprzęt do pomiarów poziomu zanieczyszczeń. Dodał, że jest to nowoczesny technologicznie pojazd, na pokładzie którego znajdują się czujniki, analizatory oraz kamera. Kamera umieszczona jest na dachu, na teleskopowym 3,5 metrowym maszcie o zasięgu nawet sześciu i pół metra. Uważa, że jeżeli zdecydowalibyśmy się na zakup tego smogobusa, to w pakiecie powinien być zakupiony dron, którego koszt to kwota 120 tys. zł.

            Przewodniczący Komisji dodał, że smogobus jest to urządzenie wielofunkcyjne, które w naszym mieście musi być. Oczywiście o dronie możemy pomyśleć, ale pierwsza rzecz, to zakup smogobusa, który załatwia nam w zasadzie wszystkie tematy. Dodał, że decyzja o zakupie jest, szukamy tylko dodatkowej kwoty, ponieważ 300 tys. zł mamy zagwarantowane w budżecie.

            Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił pismo mieszkańca Łomży skierowane do Komendanta Straży Miejskiej i do wiadomości Komisji ds. Ochrony Środowiska (pismo w załączeniu).

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta zaproponował, aby Komisja skierowała pismo jeszcze raz do Komendanta Straży Miejskiej, do nadzoru budowlanego oraz do PIP-u.

            Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie propozycję Prezydenta Garlickiego.

            Komisja, w wyniku głosowania 5 głosami za – jednogłośnie, przekazała pismo do Komendanta Straży Miejskiej w Łomży, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz do Państwowej Inspekcji Pracy.       

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                               Komisji ds. Ochrony Środowiska

 

                                                                                                           Andrzej Podsiadło

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 6 kwi 2021 11:20
  • Data opublikowania: wtorek, 6 kwi 2021 11:22
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej