Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Jaworowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Grabowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

          Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15.02.2021 r.- została wydana decyzja Nr 2/D/21 z dnia 07.04.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Jaworowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Grabowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:

a)  Przedłużenie ul. Meblowej;

 • usuwanie drzew i krzewów,
 • przebudowę ronda na ulicy Wojska Polskiego poprzez wybudowania czwartego wlotu i wylotu,
 • budowę jezdni bitumicznej pomiędzy ulicą Wojska Polskiego i ulicą Nowogrodzką,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Grabową,
 • budowę skrzyżowania zwykłego z drogą na działce o numerze geodezyjnym 30131,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Jaworową (rondo),
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Piaski,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Nowogrodzką,
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę chodników z kostki betonowej brukowej,
 • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę nawierzchni żwirowej zapewniającej dojazd do pól,
 • budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej,
 • budowę wiat przystankowych przy zatokach autobusowych,
 • budowę przepustu drogowego rurowego żelbetowego średnicy 100 cm na rowie przy ulicy Nowogrodzkiej,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi,
 • studniami rewizyjnymi oraz dwoma wylotami odprowadzającymi ścieki deszczowe, po oczyszczeniu, do Strugi Lepackiej oraz do rowu przy ulicy Nowogrodzkiej,
 • budowę sieci wodociągowej z hydrantami,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • budowę drenażu francuskiego,
 • budowę ścianek szczelnych stalowych Larsena,
 • wykonanie zieleńców,
 • budowę kablowych sieci oświetleniowych, szafki oświetleniowej,
 • rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kablowych sieci elektroenergetycznych nn,
 • budowę kablowych sieci elektroenergetycznych SN,
 • budowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn,
 • budowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych SN na odcinkach kolizyjnych,
 • rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kanału technologicznego,
 • zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
 • nasadzenia drzew,
 • rozbiórkę ogrodzeń (działki o numerach geodezyjnych 30219/2 oraz 30075/8),
 • rozbiórkę budynków gospodarczych: kurnik, gołębnik oraz altana na działce o numerze geodezyjnym 30075/8,
 • rozbiórkę krawężników, chodników i ścieżki rowerowej na terenie projektowanych skrzyżowań z ulicą Wojska Polskiego i z ulicą Nowogrodzką,
 • rozbiórkę (w przypadku kolizji z projektowanymi sieciami podziemnymi) fragmentów nieczynnego kanału zrzutowego ścieków z Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży (za uzyskaną aprobatą tego przedsiębiorstwa, będącego właścicielem kanału).

b)  Rozbudowa ul. Jaworowej;

 • usuwanie drzew i krzewów,
 • budowę jezdni bitumicznej,
 • budowę skrzyżowania w km 0+383,94z wylotem na drogę gminną o numerze geodezyjnym 30131i z wylotem na działkę o numerze geodezyjnym 30078/15. Jest to skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na wyniesieniu,
 • budowę skrzyżowania z ulicą Grabową,
 • budowę fragmentu zatoki autobusowej przy wylocie z projektowanego ronda na przedłużeniu ulicy Meblowej,
 • budowę chodników z kostki betonowej brukowej,
 • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • wykonanie zieleńców,
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • przebudowę gazociągu średniego ciśnienia,
 • budowę odcinków sieci wodociągowej z przyłączami oraz hydrantami,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków,
 • budowę kablowych sieci oświetleniowych,
 • rozbiórkę zbędnych odcinków napowietrznych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kablowych sieci elektroenergetycznych nn, kablowych sieci elektroenergetycznych SN, napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn i SN, rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną drogą.

 

c)  Rozbudowa ul. Grabowej;

 • usuwanie drzew i krzewów,
 • rozbiórkę budynku murowanego gospodarczo - mieszkalnego zlokalizowanego po prawej
 • stronie około km 0+680 na działkach o numerach geodezyjnych 30151/3 i 30151/6,
 • budowę jezdni bitumicznej,
 • budowę skrzyżowania w km 0+478,06z wylotem na działkę o numerze geodezyjnym 30151/13; projektowany wylot skrzyżowania jest w miejscu przewidywanej ulicy w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Jest to skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na wyniesieniu,
 • budowę chodników z kostki betonowej brukowej,
 • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • wykonanie zieleńców,
 • likwidację przepustu Ø 40 cm,
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • przebudowę gazociągu średniego ciśnienia,
 • budowę odcinków sieci wodociągowej z przyłączami oraz hydrantami,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków,
 • budowę kablowych sieci oświetleniowych,
 • rozbiórkę zbędnych odcinków napowietrznych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kablowych sieci elektroenergetycznych nn, kablowych sieci elektroenergetycznych SN, napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn, rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną drogą.

Budowa drogi na odcinku od ulicy Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkie (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działach o numerach (dla działek dzielonych – numery po podziale);30221/10, 30220/10, 30219/4, 30219/6, 30218/4, 30217/4, 30216/4, 30215/1, 30214/4, 30213/4, 30212/4, 30211/4, 30210/4, 30205/3, 30177/1, 30176/4, 30174/1, 30172/1, 30171/1, 30170/1, 30167/1, 30166/1, 30157/1, 30158/1, 30150/3, 30148/1, 30139/16, 30139/13, 30137/1, 30138/23, 30138/21, 30138/31, 30131/1, 30125/1, 30126/1, 30121/1, 30127/1, 30121/2, 30128/2, 30096/1, 30077/5, 30076/13, 30075/56, 30075/62, 30075/59, 30075/8 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30075/65, 30073/1, 30031/1, 30032/1, 30033/1, 30034/2, 30035/1, 30036/1, 30034/1 oraz 30037/6 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone;30601, 30221/9, 30221/6, 30221/7, 30220/9, 30220/6, 30212/5, 30211/5, 30210/5, 30211/2, 30210/2, 30171/2, 30170/2, 30001, 30030, 30028, 30014/1, 30015/9, 30015/7, 30016/4 oraz 30017/1.

Numery działek lub ich części do zajęcia terenu na czas budowy

(dla działek dzielonych

numery po podziale)

 

Powód zajęcia terenu na czas budowy

30601

włączenie czwartego wlotu ronda, oświetlenie, kanał technologiczny, przebudowa sieci energetycznej, chodnik, ścieżka rowerowa,

30221/9

włączenie czwartego wlotu ronda, oświetlenie uliczne, zieleniec, przebudowa kabla telekomunikacyjnego

30221/6

włączenie czwartego wlotu ronda, fragment zjazdu, chodnik, przebudowa kabla telekomunikacyjnego, oświetlenie, zieleniec

30221/7

oświetlenie uliczne, zieleniec

30220/9

włączenie czwartego wlotu ronda, oświetlenie uliczne, przykanalik kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci energetycznej, chodnik, ścieżka rowerowa,

30220/6

oświetlenie uliczne, przebudowa sieci energetycznej, chodnik, ścieżka rowerowa, przykanalik kanalizacji deszczowej, zieleniec

30212/5

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30211/5

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30210/5

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30211/2

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30210/2

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30171/2

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30170/2

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30001

budowa wylotu kanału deszczowego, umocnienie dna cieku

30030

włączenie wlotu skrzyżowania, przebudowa rowu, budowa przepustu, budowa wylotu kanalizacji deszczowej, oświetlenie, budowa wodociągu, budowa kanału technologicznego, zieleniec

30028

budowa pasów włączenia i wyłączenia na skrzyżowaniu, oświetlenie, budowa wodo-ciągu, budowa kanału technologicznego, budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia

30014/1

budowa sieci energetycznej, budowa ścieżki rowerowej, kanał technologiczny

30015/9

budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia

30015/7

budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia

30016/4

budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia

30017/1

budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia, oświetlenie uliczne

Rozbudowa drogi gminnej nr 101089 B (ulica Jaworowa) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działkach o numerach geodezyjnych (dla działek dzielonych - numery po podziale); 30077/10, 30077/8, 30078/26, 30078/24, 30092/16, 30092/5, 30092/10, 30093/1, 30094/1, 30095/11, 30095/9, 30095/7 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30096/3, 30128/1, 30129/1, 30130/1, 30131/2, 30138/27, 30138/25, 30138/33, 30138/29, 30141/2, 30142/1, 30143/2, 30144 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30147/4, 30147/7, 30148/2, 30926/12, 30926/14, 30926/10 (w całości wejdzie w pas drogowy) oraz 30156/3 (w całości wejdzie w pas drogowy) oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone; 30092/9, 30092/11, 30092/12, 30093/2, 30095/10, 30116, 30145, 30147/8 oraz 30926/15.

Numery działek lub ich części do zajęcia terenu na czas budowy (dla działek dzielonych numery po podziale)

 

Powód zajęcia terenu na czas budowy

30092/9

przebudowa przyłącza energetycznego

30092/11

przebudowa przyłącza energetycznego

30092/12

przebudowa przyłącza energetycznego

30093/2

przebudowa przyłącza energetycznego

30095/10

przebudowa przyłącza energetycznego

30116

kabel oświetleniowy, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, zieleniec

30145

przebudowa przyłącza energetycznego

30147/8

przebudowa przyłącza energetycznego

30926/15

przebudowa przyłącza energetycznego

 Rozbudowa drogi gminnej nr 101089 B (ulica Grabowa) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działkach o numerach geodezyjnych (dla działek dzielonych - numery po podziale); 30139/17, 30139/14, 30139/11, 30139/9, 30139/19, 30139/21, 30140/76, 30140/78, 30140/80, 30140/70, 30140/74, 30140/64, 30140/68, 30140/58, 30140/62, 30140/52, 30140/56, 30141/1, 30143/1, 30181, 30147/3, 30147/6, 30148/3, 30140/47 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30140/82, 30140/72, 30140/66, 30140/60, 30140/54, 30150/6, 30151/26, 30151/24, 30151/22, 30151/20, 30151/18, 30151/8, 30151/3 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30152 oraz 30926/13 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone; 30151/19, 30151/11, 30151/12, 30151/6, 30151/7 oraz 30153.

Numery działek lub ich części do zajęcia terenu na czas budowy (dla działek dzielonych numery po podziale)

 

Powód zajęcia terenu na czas budowy

30151/19

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30151/11

przebudowa przyłącza energetycznego

30151/12

przebudowa przyłącza energetycznego

30151/6

przebudowa przyłącza energetycznego oraz rozbiórka budynku z przyłączami

30151/7

przebudowa przyłącza energetycznego

30153

przebudowa przyłącza energetycznego

 

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

 

 

Lp

 

Numer dzielonej działki

Numer działki po podziale

do przejęcia pod pas drogowy przedłużenia ulicy Meblowej

do przejęcia pod pas drogowy rozbudowę ulicy Jaworowej

do przejęcia pod pas drogowy rozbudowę ulicy Grabowej

pozostającej dotychczasowym użytkowaniu

1

30221/8

30221/10

-

-

30221/11

2

30220/8

30220/10

-

-

30220/11

3

30219/1

30219/4

-

-

30219/5

4

30219/2

30219/6

-

-

30219/7

5

30218/1

30218/4

-

-

30218/5

6

30217/1

30217/4

-

-

30217/5

7

30216/1

30216/4

-

-

30216/5

8

30215

30215/1

-

-

30215/2

30215/3

9

30214/1

30214/4

-

-

30214/5

10

30213/1

30213/4

-

-

30213/5

11

30212/1

30212/4

-

-

30212/5

12

30211/1

30211/4

-

-

30211/5

13

30210/1

30210/4

-

-

30210/5

14

30205/1

30205/3

-

-

30205/4

15

30177

30177/1

-

-

30177/2

30177/3

16

30176/3

30176/4

-

-

30176/5

30176/6

17

30174

30174/1

-

-

30174/2

30174/3

18

30172

30172/1

-

-

30172/2

30172/3

19

30171

30171/1

-

-

30171/2

30171/3

20

30170

30170/1

-

-

30170/2

30170/3

21

30167

30167/1

-

-

30167/2

30167/3

22

30166

30166/1

-

-

30166/2

30166/3

23

30157

30157/1

-

-

30157/2

24

30158

30158/1

-

-

30158/2

25

30150/1

30150/3

-

-

30150/4

30150/5

26

30148

30148/1

30148/2

30148/3

30148/4

27

30139/6

30139/16

-

30139/17

30139/18

28

30139/4

30139/13

-

30139/14

30139/15

29

30137

30137/1

-

-

30137/2

30

30138/3

30138/23

-

-

30138/24

31

30138/2

30138/21

-

-

30138/22

32

30138/17

30138/31

-

-

30138/32

33

30131

30131/1

30131/2

 

-

30131/3

30131/4

34

30125

30125/1

-

-

30125/2

35

30126

30126/1

-

-

30126/2

30126/3

36

30121

30121/1

30121/2

-

-

30121/3

37

30127

30127/1

-

-

30127/2

38

30128

30128/2

30128/1

 

-

30128/3

39

30096

30096/1

-

-

30096/2

30096/3

40

30077/1

30077/5

-

-

30077/6

30077/7

41

30076/5

30076/13

-

-

30076/14

30076/15

42

30075/19

30075/56

-

-

30075/57

30075/58

43

30075/37

30075/62

-

-

30075/63

30075/64

44

30075/22

30075/59

-

-

30075/60

30075/61

45

30075/53

30075/65

-

-

30075/66

46

30073

30073/1

-

-

30073/2

47

30031

30031/1

-

-

30031/2

48

30032

30032/1

-

-

30032/2

49

30033

30033/1

-

-

30033/2

50

30034

30034/1

30034/2

-

-

30034/3

51

30035

30035/1

-

-

30035/2

52

30036

30036/1

-

-

30036/2

53

30037/4

30037/6

-

-

30037/7

54

30077/4

-

30077/10

-

30077/11

55

30077/3

-

30077/8

-

30077/9

56

30078/14

-

30078/26

-

30078/27

57

30078/15

-

30078/24

-

30078/25

58

30092/2

-

30092/16

-

30092/17

59

30093

-

30093/1

-

30093/2

60

30094

-

30094/1

-

30094/2

61

30095/6

-

30095/11

-

30095/12

62

30095/4

-

30095/9

-

30095/10

63

30129

-

30129/1

-

30129/2

64

30130

-

30130/1

-

30130/2

65

30138/14

-

30138/27

-

30138/28

66

30138/6

-

30138/25

-

30138/26

67

30138/20

-

30138/33

-

30138/34

68

30138/15

-

30138/29

-

30138/30

69

30141

-

30141/2

30141/1

30141/3

70

30142

-

30142/1

-

30142/2

71

30143

-

30143/2

30143/1

30143/3

72

30147/1

-

30147/4

30147/3

30147/5

73

30147/2

-

30147/7

30147/6

30147/8

74

30926/5

-

30926/12

30926/13

-

75

30926/11

-

30926/14

-

30926/15

76

30139/3

-

-

30139/11

30139/12

77

30139/2

-

-

30139/9

30139/10

78

30139/7

-

-

30139/19

30139/20

79

30139/8

-

-

30139/21

30139/22

80

30140/45

-

-

30140/76

30140/77

81

30140/46

-

-

30140/78

30240/79

82

30140/51

-

-

30140/82

30140/83

83

30140/50

-

-

30140/80

30140/81

84

30140/40

-

-

30140/70

30140/71

85

30140/41

-

-

30140/72

30140/73

86

30140/44

-

-

30140/74

30140/75

87

30140/31

-

-

30140/64

30140/65

88

30140/32

-

-

30140/66

30140/67

89

30140/35

-

-

30140/68

30140/69

90

30140/22

-

-

30140/58

30140/59

91

30140/23

-

-

30140/60

30140/61

92

30140/26

-

-

30140/62

30140/63

93

30140/13

-

-

30140/52

30140/53

94

30140/14

-

-

30140/54

30140/55

95

30140/17

-

-

30140/56

30140/57

96

30150/2

-

-

30150/6

30150/7

97

30151/17

-

-

30151/26

30151/27

98

30151/16

-

-

30151/24

30151/25

99

30151/15

-

-

30151/22

30151/23

100

30151/14

-

-

30151/20

30151/21

101

30151/13

-

-

30151/18

30151/19

 

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pok. 334.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 kwi 2021 13:51
 • Data opublikowania: czwartek, 8 kwi 2021 14:07
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1220 razy