Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 28 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali Hali Kultury w Łomży, ul. Stary Rynek 6 rozpoczną się obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu marcu 2021 r. /druk 627/

 3.   Informacja o stanie sanitarnym miasta /druk nr 614/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach podejmowanych przez miastoi Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta. /druk nr 622/ / - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej druk nr 617/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 /druk nr 624, 624/1, 624A z autopoprawką/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 625, 625/1, 625B/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków /druk nr 612, 612A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)     w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku na terenie Miasta Łomży / druk nr 615, 615A/

 

b)     w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Łomży w 2021 roku /druk nr 615, 615B/- wiodąca Komisja Bezpieczeństwa

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomży /druk nr 616, 616A/- wiodąca Komisja Bezpieczeństwa

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego /druk nr 628, 628A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża”/druk nr 629, 629A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, położonej w Łomży, przy ul. Rubinowej - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok. druk nr 623/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 14. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy zewnętrznych /druk nr 613/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 15. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 16. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 17. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XXXXVI sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                 Alicja Konopka

 

 

 

 


                                      

 

                              

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 28 kwietnia 2021 roku. Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w sali Hali Kultury w Łomży, ul. Stary Rynek 6. Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, w pierwszej kolejności wstęp na sesję Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego, Przewodniczący Zarządów Osiedli. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

 

                 Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

         Alicja Konopka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 kwi 2021 09:00
 • Data opublikowania: wtorek, 20 kwi 2021 09:09
 • Data edycji: piątek, 23 kwi 2021 14:09