Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej nr 101155B (ul. Topolowej) w Łomży

              Na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 49 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami ) i art. 5 ust. 1 -  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,z dnia 12.05.2021 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej nr 101155B (ul. Topolowej) w Łomży w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych, sieci kablowej  linii oświetleniowej nN, oraz rozbiórkę i budowę odcinka kablowej linii energetycznej SN, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 30114/12, 30114/14, 30115/6 (droga gminna ul. Podleśna), 30114/13 (droga gminna ul. Topolowa), 30116 (droga gminna nr 101089B ul. Piaski) i 31319 (droga gminna nr 101012B ul. Browarna) w Łomży.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311.

            Ewentualne uwagi i wnioski zgodnie z art. 49 § 2 Kpa., w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostało podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie i na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży, należy składać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, lub w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 14 maj 2021 12:53
  • Data opublikowania: piątek, 14 maj 2021 12:57