Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznikowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

           Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.04.2021 r., uzupełniony w dniu 12.05.2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznikowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.  

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi;

 • budowę jezdni bitumicznej,
 • budowę jezdni z kostki betonowej na części odcinka od ul. Wiosennej do ul. Zawadzkiej,
 • budowę jezdni o nawierzchni z kruszywa,
 • budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej,
 • budowę zjazdów bitumicznych oraz z kostki betonowej,
 • budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Pszczelą,
 • budowę chodników z kostki betonowej,
 • budowę drenażu odwadniającego,,
 • wykonanie zieleńców,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • budowę sieci wodociągowej i hydrantami,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę linii energetycznej kablowej
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • rozbiórkę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę energetycznej linii kablowej,
 • rozbiórkę krawężników, chodników, obrzeży,
 • wykonanie wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Inwestycja projektowana jest w obszarze geodezyjnego obrębu Łomża 4 (o identyfikatorze 206201_1.0004) na działkach geodezyjnych (dla działek dzielonych – numery po podziale); 40590/9, 40625/23, 40588/3, 40588/5, 40589/1, 40625/25, 40641/1, 40583/13, 40584/12, 40584/25, 40584/24, 40608/3, 40585/8, 40586/6, 40608/5, 40626/3 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy, z których korzystanie będzie ograniczone (zajecie terenu na czas budowy);

 • 40661 - pod budowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika,
 • 40659 - pod budowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, kanalizacji deszczowej, linii elektrycznej kablowej ze słupami oświetleniowymi, kanału technologicznego, sieci wodociągowej,
 • 40586/17 - pod budowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, kanalizacji deszczowej, linii elektrycznej kablowej ze słupami oświetleniowymi, kanału technologicznego,
 • 40587/15 - pod przebudowę linii elektroenergetycznej.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego;

 • działki nr 40590/8 na działkę nr 40590/9 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40590/10 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40625/20 na działkę nr 40625/23 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40625/24 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40588/1 na działkę nr 40588/3 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40588/4 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40588/2 na działkę nr 40588/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40588/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40589 na działkę nr 40589/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40589/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40625/1 na działkę nr 40625/25 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40625/26 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40641 na działkę nr 40641/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40641/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu)

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które    dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 334, po uprzednim kontakcie pod nr telefonu 86 2156817 w celu ustalenia konkretnego dnia i godziny. Zapoznanie z dokumentacją będzie również możliwe (w miarę możliwości technicznych organu) w formie skanu udostępnionego stronie na adres przez nią wskazany.

Strony mogą składać pisemnie wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, Stary Rynek 14 oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14 – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

            W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu  (art. 41 § 1, 2 kpa).

            Jednocześnie informuję, iż niniejsze zawiadomienie nie jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym stronom prawie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 18 maj 2021 14:26
 • Data opublikowania: wtorek, 18 maj 2021 14:38
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 942 razy