Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy przebudowy ul. Topolowej z rozbiórką i budową odcinka kablowej linii energetycznej w rejonie ulic: Podleśnej, Topolowej, Piaski i Browarnej w Łomży

           Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 02.06.2021 r., została wydanadecyzja Nr 110/21 udzielająca Miastu Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pozwolenie na przebudowę drogi gminnej nr 101155B (ul. Topolowej) w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych, sieci kablowej linii oświetleniowej nN, oraz rozbiórkę i budowę odcinka kablowej linii energetycznej SN, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 30114/12, 30114/14, 30115/6 (droga gminna ul. Podleśna), 30114/13 (droga gminna ul. Topolowa), 30116 (droga gminna nr 101089B ul. Piaski) i 31319 (droga gminna nr 101012B ul. Browarna) w Łomży.

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku Biura d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, III-piętro oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 2 cze 2021 13:26
  • Data opublikowania: środa, 2 cze 2021 14:25
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 825 razy