Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na obrady XL Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 23 czerwca 2021 r.

Uprzejmie informuję, że dnia 23 czerwca 2021 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu maju 2021 r.

 

 1. Debata nad raportem o stanie miasta za 2020 rok /druk nr 651, 651A/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok /druk nr 652, 652A/

 

b)     w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok /druk nr 652, 652B/- wiodąca Komisja Rewizyjna

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 /druk nr 665, 665A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 666, 66A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania /druk 653, 653A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Łomża na rok szkolny 2021/2022 /druk nr 654, 654A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki miejskiej Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. /druk nr 661, 661A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 10. Ocena realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Łomża na lata 2016-2021, za 2020 r./druk nr 663/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 11. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 12. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad XXXVIII i XXXIX sesji są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 23 czerwca 2021 roku.

Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14.

Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, na Sali obrad wyznaczyłam 40 miejsc dla uczestników sesji i osób publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesje Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego, zgłoszeni do debaty nad Raportem o stanie miasta). W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 40 uczestników, kolejne osoby nie będą wpuszczane na salę. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Zgłoszeni do debaty nad Raportem o stanie miasta będą wpuszczani na sale wg kolejności zgłoszenia. Naczelnicy śledzą obrady w swoich komputerach i w razie potrzeby przychodzą na sale obrad. Przewodniczący Zarządów Osiedli będą śledzić obrady w Sali narad Rady.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

           Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

           Alicja Konopka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 15 cze 2021 14:15
 • Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2021 14:30
 • Data edycji: piątek, 18 cze 2021 08:33