Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznikowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

        Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.04.2021 r., uzupełnionego w dniu 12.05.2021 r.- została wydana decyzja Nr 3/D/21  z dnia 18.06.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą; „przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznikowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi;

 • budowę jezdni bitumicznej,
 • budowę jezdni z kostki betonowej na części odcinka od ul. Wiosennej do ul. Zawadzkiej,
 • budowę jezdni o nawierzchni z kruszywa,
 • budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej,
 • budowę zjazdów bitumicznych oraz z kostki betonowej,
 • budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Pszczelą,
 • budowę chodników z kostki betonowej,
 • budowę drenażu odwadniającego,,
 • wykonanie zieleńców,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • budowę sieci wodociągowej i hydrantami,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę linii energetycznej kablowej
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • rozbiórkę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę energetycznej linii kablowej,
 • rozbiórkę krawężników, chodników, obrzeży,
 • wykonanie wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Inwestycja projektowana jest w obszarze geodezyjnego obrębu Łomża 4 (o identyfikatorze 206201_1.0004) na działkach geodezyjnych (dla działek dzielonych – numery po podziale); 40590/9, 40625/23, 40588/3, 40588/5, 40589/1, 40625/25, 40641/1, 40583/13, 40584/12, 40584/25, 40584/24, 40608/3, 40585/8, 40586/6, 40608/5, 40626/3 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy, z których korzystanie będzie ograniczone (zajecie terenu na czas budowy);

 • 40661 pod budowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika,
 • 40659 pod budowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, kanalizacji deszczowej, linii elektrycznej kablowej ze słupami oświetleniowymi, kanału technologicznego, sieci wodociągowej,
 • 40586/17 pod budowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, kanalizacji deszczowej, linii elektrycznej kablowej ze słupami oświetleniowymi, kanału technologicznego,
 • 40587/15 pod przebudowę linii elektroenergetycznej.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego;

 • działki nr 40590/8 na działkę nr 40590/9 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40590/10 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40625/20 na działkę nr 40625/23 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40625/24 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr40588/1 na działkę nr 40588/3 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40588/4 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40588/2 na działkę nr40588/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40588/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40589 na działkę nr 40589/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40589/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40625/1 na działkę nr 40625/25 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40625/26 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40641 na działkę nr 40641/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40641/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pok. 334.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 18 cze 2021 14:42
 • Data opublikowania: piątek, 18 cze 2021 14:48
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 764 razy