Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o uruchomieniu naboru ofert w trybie pozakonkursowym w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór ofert w trybie pozakonkursowym w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następującym zakresie działalności pożytku publicznego:

- edukacja zdrowotna oraz programy służące profilaktyce, promocji zdrowia i wczesnej wykrywalności chorób, w tym dotyczące zdrowia psychicznego.

Kwota do rozdysponowania w trybie pozakonkursowym - 8 660 zł.

W jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie zadania?

Aby ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach tzw. „małych grantów”, organizacja pozarządowa powinna złożyć do Prezydenta Miasta Łomża ofertę realizacji zadania publicznego poprzez platformę witkac.pl.

Wzór oferty określa załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055).

Jakie zadania mają szanse na dofinansowanie?
Zadanie musi mieć charakter lokalny (odbiorcami muszą być mieszkańcy miasta Łomży) oraz musi spełniać łącznie następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

- zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej
w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000 zł.

Jak wygląda procedura przyznania dotacji?

Prezydent Miasta może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, uznając celowość realizacji zadania. Zanim dotacja zostanie przyznana:

- w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia oferty Prezydent Miasta zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej Miasta, każdy w terminie tych 7 dni może zgłosić uwagi do oferty;

- po upływie 7 dni, po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Prezydent Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z oferentem.

 

 

Zasady udzielania dotacji w ramach trybu pozakonkursowego określa art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Stypułkowski

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 24 sie 2021 10:24
  • Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2021 10:29
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 1 paź 2021 09:32
  • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Stypułkowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 446 razy