Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 5/21 z dnia 1 lipca 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Podsiadło – Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 4/21 z dnia 20 maja 2021 r. 2. Szczegółowa inwentaryzacja źródeł ogrzewania miasta Łomża. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony środowiska dla miasta Łomża na lata 2021 – 2026 w perspektywą do roku 2030. 4. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.

            Komisja przyjęła protokół nr 4/21 z dnia 20 maja 2021 r. bez uwag.

 

Ad. 2

 

Marta Muczyńska – WGK UM – przedstawiła Raport z realizacji zadania pn. „Szczegółowa inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie miasta Łomża wraz z opracowaniem bazy danych w narzędziu informatycznym” (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Andrzej Wojtkowski – radny – zwrócił uwagę, że jest wykaz wszystkich tzw. „kopciuchów”, ale czy w tym dokumencie jest gdzieś zapisane w jakiej skali jest pomoc dla mieszkańców, ponieważ nie wszystkich stać na to, żeby wymienić piece.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta wyjaśnił, że od 3 lat realizowany jest program wymiany pieców dofinansowywany z budżetu miasta. Jest kwestia i to praca dla nas wszystkich, aby dotrzeć do świadomości mieszkańców i zmobilizować do wymiany pieców. Budżet na ten cel co roku jest zwiększany. W pierwszym roku wymieniono 46 pieców i taka skala jest mniej więcej co roku. Zauważył, że jest również program rządowy „Czyste powietrze”, który też jest olbrzymim wsparciem szczególnie dla osób niezamożnych, a poza tym w ramach dofinansowania z tego programu można nie tylko wymienić piec, ale również wyremontować wiele rzeczy. W nowej perspektywie, która się teraz rozpoczyna, będą bardzo duże pieniądze na ochronę środowiska i dużo program. Pomoc finansowa więc będzie, ale największe zadanie to jest dotarcie do świadomości mieszkańców, ludzi starszych, emerytów.

            Marcin Dębek – radny – poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób miasto chce to zrobić, czy już jest to robione.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta – stwierdził, że program działa i jest to nagłaśniane, drukowane, zamieszczane są informacje w internecie, a także podejmowane są działania dotarcia do mieszkańców poprzez MOPS szczególnie do tych grup, które tego wsparcia najbardziej potrzebują.

            Przemysław Chełstowski – WGK UM – stwierdził, że pula na dofinansowanie wymiany pieców co roku jest zwiększana. Zainteresowanie jest bardzo duże i zwykle w ciągu 3-4 tygodni lista jest zajęta, ale pojawia się kolejny problem. Chcąc uzyskać dofinansowanie trzeba mieć zgodę wszystkich właścicieli, a często jest tak, że nie ma uregulowanych spraw własności. Zainteresowana osoba chciałaby złożyć wniosek, ale okazuje się, że inny jest właściciel, a kto inny mieszka. Miasto nie może dofinansować przedsięwzięcia bez zgody właściciela na zmianę instalacji. Powtórzył, że zainteresowanie jest bardzo duże, przychodzą ludzie i chcą już wytyczne na następny rok.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta – wyjaśnił, że tutaj trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, że mamy dużo do zrobienia w zasobach komunalnych. Poinformował, że w tym roku kolejny budynek przy ul. Dwornej zostanie podpięty pod sieć miejską. Piece likwidowane są w kamienicach, które są remontowane, a kolejnym będzie budynek przy ul. Polowej 65, którego remont rozpocznie się na jesieni. Dodał, że najwięcej wniosków dotyczy wymiany pieców na ogrzewanie gazowe.

            Andrzej Wojtkowski – radny – w związku z tym, że materiał jest obszerny i jak Pan Prezydent zauważył może być przedmiotem obrad wielu posiedzeń Komisji zaproponował, aby zakończyć dyskusję w chwili obecnej.

            Przewodniczący Komisji zgodził się z wypowiedzią radnego Wojtkowskiego. Uważa, że inwentaryzacja systemów grzewczych zlokalizowanych na terenie miasta Łomża będzie cały czas aktualna i jest cennym źródłem informacji do walki z niską emisją.

            Marta Muczyńska – WGK UM – dodała, że do raport został opracowany wraz z miejską bazą danych w narzędziu informatycznym. W bazie tej znalazły się wszystkie deklaracje, umowy i dzięki tej bazie na bieżąco wyliczana jest emisja. Każdy wymieniony piec, po wprowadzeniu do bazy, będzie dawał odrobinę mniejszą emisję.

            Komisja przyjęła Raport z realizacji zadania pn. „Szczegółowa inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie miasta Łomża wraz z opracowaniem bazy danych w narzędziu informatycznym”.

            Przewodniczący zakończył realizację pkt-u 2. Poinformował, że   raport będzie przedmiotem obrad kolejnych posiedzeń Komisji.

 

Ad. 3

 

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję na temat Programu Ochrony środowiska dla miasta Łomża na lata 2021 – 2026 w perspektywą do roku 2030. Odnosząc się do Programu stwierdził, że jednym z jego elementów jest modernizacja transportu w kierunku transportu niskoemisyjnego, co rozpoczęło się już w naszym przedsiębiorstwie komunikacji, ale to jest również zadanie dla wszystkich mieszkańców miasta, bo jeżeli mieszkańcy miasta nie będą kontrolować swoich poczynań i będą walczyć ze środowiskiem, a nie pomagać, to możemy mieć bardzo dużo programów, bardzo drogich i obszernych, ale wszystkie niebezpieczeństwa dotyczące ochrony środowiska tworzymy my, ludzie, mieszkańcy miasta. Tylko od nas zależy jakim powietrzem będziemy oddychać, czy będziemy mieli porządek w mieście, a walka ze środowiskiem skończy się tragicznie dla nas, bo to odbija się na naszym zdrowiu. Dodał, że podpisuje się pod wszystkimi działaniami zawartymi w Programie.

            Marta Muczyńska – WGK UM – przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony środowiska dla miasta Łomża na lata 2021 – 2026 w perspektywą do roku 2030 (w załączeniu).

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta – wyjaśnił, że jest to Program, który Rada Miejska musi przyjąć co do zasady, natomiast nie zmienia to faktu, że poszczególnymi tematami, działami trzeba zająć się dogłębnie, rozmawiać i analizować po to, żeby świadomość mieszkańców była coraz większa.

            Przewodniczący Komisji dodał, że jest tu bardzo wiele zadań dla Straży Miejskiej, ponieważ w Programie jest wiele rzeczy, które Straż Miejska musi realizować.

            Andrzej Wojtkowski – radny – poprosił o odpowiedź na pytanie, czy Program został opracowany przez firmę zewnętrzną, a jeżeli tak, to jaki jest koszt opracowania.

            Marta Muczyńska – WGK UM – poinformowała, że Program opracowała firma zewnętrzna, a koszt opracowania to kwota 16 tys. zł.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 6 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 677 A.

 

 

 

Ad. 4

 

            Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź na pismo Komisji ds. Ochrony Środowiska w sprawie objęcia ochroną dębów szypułkowych rosnących na prywatnej działce (w załączeniu).

            Marcin Dębek – Z-ca Przewodniczącego Komisji – odczytał uwagę zgłoszoną korespondencyjnie w sprawach różnych przez radnego Zbigniewa Prosińskiego (w załączeniu do protokołu).

            Andrzej Wojtkowski – radny – uważa, że wszelkie niejasności i odpowiedzi na swoje pytania, Pan radny uzyska uczestnicząc w posiedzeniach Komisji.

            Przewodniczący Komisji zgodził się z wypowiedzią radnego Wojtkowskiego.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                               Komisji ds. Ochrony Środowiska

 

                                                                                                           Andrzej Podsiadło

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 1 wrz 2021 11:11
  • Data opublikowania: środa, 1 wrz 2021 11:12
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej