Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2021 r.

1.  Realizacja budżetu za I półrocze 2021 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury. /druk nr 695, 696, 697/

2. Wniosek w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta Łomża na 2022 rok/druk nr 700/

3. Wniosek w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża/druk nr 699/

4. Informacja o kontrolach w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości /druk nr 698/

5. Informacja o pracy Prezydenta w sierpniu /druk 701/

6. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych na realizację zadań przyjętych w planie inwestycyjnym Miasta Łomża za rok 2020.(druk nr 702)

7. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy/druk 704/

8. Wniosek w sprawie zamiaru i przyczyn dokonania podziału samorządowej miejskiej instytucji kultury – Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży /druk nr 706/

9. Wniosek w sprawie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 707/

10. Informacja o wypadkach w przedszkolach i szkołach /druk 708/

11. Informacja o naborze do przedszkoli i szkół /druk 709/

12. Informacja  o środkach na dokształcanie nauczycieli /druk  710/

13. Informacja o bezdomności /druk nr 711/

14. Wniosek w sprawie nadania nazw ulicom /druk 703/

15. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy /druk 705/

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 wrz 2021 12:39
  • Data opublikowania: czwartek, 9 wrz 2021 12:47
  • Data edycji: czwartek, 16 wrz 2021 09:03
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej