Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy postępowania administracyjnego na rozbudowę drogi gminnej nr 101146B (ulicy Tkackiej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną.

      Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.09.2021 r., wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące:

1. Wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi gminnej nr 101146B (ulica Tkacka) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

Inwestycja projektowana jest w zakresie robót budowlanych obejmujących głównie;

a)    branża drogowa;

 • usunięcie drzew kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami,
 • usunięcie humusu,
 • rozbiórkę: nawierzchni jezdni ulicy, krawężników, chodników,
 • wykonanie krawężników i chodników z kostki betonowej brukowej,
 • wykonanie podbudowy jezdni i nawierzchni bitumicznej na kategorię ruchu KR3 oraz KR5,
 • wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • wykonanie zieleńców,

b)    branża sanitarna

 • rozbiórkę: wodociągu z hydrantem, sieci gazowej,
 • budowę kanalizacji deszczowej ze studniami połączeniowymi z wpustami i przykanalikami,
 • budowę sieci wodociągowej z hydrantem,
 • wbudowanie rury osłonowej stalowej DN 500 mm na trasie przewidywanej budowy sieci ciepłowniczej dla trórej projektowana jest rezerwa terenu,
 • budowę sieci gazowej,

c)    branża elektryczna;

 • rozbiórkę: oświetlenia drogowego, sieci elektrycznej niskiego napięcia,
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • budowę sieci elektrycznej niskiego napięcia,

d)    branża telekomunikacyjna;

 • rozbiórkę: sieci telekomunikacyjnej,
 • budowę sieci telekomunikacyjnej.

Inwestycja projektowana jest w obszarze geodezyjnego obrębu Łomża 3 (o identyfikatorze 206201_1.0003) na działkach o numerach geodezyjnych (dla działek dzielonych numery po podziale): 30460, 30176/7, 30177/4, 30224/1, 30223/72, 30223/74, 30223/62, 30223/64, 30223/66, 30223/68, 30223/70, 30210/6, 30211/6, 30225/1, 30227/1, 30228/1, 30229/1, 30230/1, 30231/1, 30232/3 oraz działkach: 30233/3, 30234/3, które to przewidziane są do przejęcia w całości pod pas drogowy ul. Tkackiej oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy, z których korzystanie będzie ograniczone (zajecie terenu na czas budowy);

 • 30117/2 pod budowę: zjazdów, ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika, zieleńców, jezdni, sieci elektroenergetycznych i sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego wraz z rozbiórką zbędnych elementów sieci uzbrojenia terenu,
 • 30462 pod budowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn,
 • 30461 pod budowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn,
 • 30473 pod budowę sieci wodociągowej,
 • 30474 pod budowę sieci wodociągowej,
 • 30475 pod budowę sieci wodociągowej,
 • 30476 pod budowę sieci wodociągowej,
 • 30477 pod budowę sieci wodociągowej,
 • 30627/264 pod budowę: jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, zieleńca,
 • 30224/2 (powstałej z podziału działki nr 30224) pod budowę sieci elektroenergetycznych nn i SN, rozbiórkę istniejącej szafy elektroenergetycznej,
 • 30176/8 (powstałej z podziału działki nr 30176/1) pod wykonanie mufy na istniejącej sieci elektroenergetycznej nn.

2. Zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego;

 • działki nr 30232/1 na działkę nr 30232/3 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30232/4 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30231 na działkę nr 30231/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30231/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30230 na działkę nr 30230/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30230/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30229 na działkę nr 30229/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30229/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30228 na działkę nr 30228/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30228/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30227 na działkę nr 30227/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30227/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30225 na działkę nr 30225/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30225/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30211/3 na działkę nr 30211/6 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30211/7 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30210/3 na działkę nr 30210/6 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30210/7 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/15 na działkę nr 30223/70 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/71 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/14 na działkę nr 30223/68 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/69 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/13 na działkę nr 30223/66 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/67 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/12 na działkę nr 30223/64 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/65 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/11 na działkę nr 30223/62 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/63 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/24 na działkę nr 30223/74 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/75 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/19 na działkę nr 30223/72 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/73 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30224 na działkę nr 30224/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30224/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30177/2 na działkę nr 30177/4 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30177/5 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30176/1 na działkę nr 30176/7 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr30176/8 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),

3. Nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 334, po uprzednim kontakcie pod nr telefonu 86 2156817 w celu ustalenia konkretnego dnia i godziny. Zapoznanie z dokumentacją będzie również możliwe (w miarę możliwości technicznych organu) w formie skanu udostępnionego stronie na adres przez nią wskazany.

           Strony mogą składać pisemnie wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem platformy  e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, Stary Rynek 14 oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14 – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

            W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 17 wrz 2021 13:48
 • Data opublikowania: piątek, 17 wrz 2021 14:04
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 3294 razy