Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży

Protokół końcowy z posiedzeń komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży.

Komisja konkursowa powołana w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży obradowała zgodnie z regulaminem pracy określonym w Zarządzeniu Nr 256/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Pierwsze i drugie posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 w   dniach 16 września 2021 roku i 5 października 2021 roku , powołanej Zarządzeniem Nr 257/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31 sierpnia 2021 roku w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Konkursowa obradowała w pełnym następującym składzie :

1)Pan Andrzej Stypułkowski – przedstawiciel organizatora Miasta Łomża – Przewodniczący Komisji;

2)Pani Kornelia Duda – przedstawicielka organizatora Miasta Łomża – Członek Komisji;

3)Pani Teresa Jolanta Dobrzycka - przedstawicielka organizatora Miasta Łomża – Sekretarz Komisji;

4)Pan Kacper Sakowicz – przedstawiciel Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

– Członek Komisji;

5)Pan Waldemar Wilczewski – przedstawiciel Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Członek Komisji;

6)Pan Sławomir Zgrzywa – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży - Członek Komisji;

7)Pan Edward Matejkowski – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej - Członek Komisji;

8)Pani Karolina Skłodowska – przedstawicielka załogi Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży – Członek Komisji;

9)Pani Urszula Kuczyńska - przedstawicielka załogi Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży – Członek Komisji,

10)Pani Małgorzata Frąckiewicz – przedstawicielka Rady Muzeum Północno –Mazowieckiego w Łomży – Członek Komisji;

11)Pan Krzysztof Sychowicz – przedstawiciel Rady Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży – Członek Komisji.

Na drugim posiedzeniu komisji konkursowej nie uczestniczył Pan Kacper Sakowicz - przedstawiciel Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Członek Komisji;

Komisja konkursowa na pierwszym posiedzeniu dokonała otwarcia ofert aplikacyjnych na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży.

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęło 6 następujących ofert aplikacyjnych:

1.Pana Kamila Marka Leszczyńskiego

2.Pana Pawła Chmielewskiego

3.Pani Pauliny Waszelewskiej

                                                                       - 2 -

4.Pani Anny Maryjewskiej

5. Pana Macieja Kordasa                  

6. Pani Magdaleny Muchy

Komisja Konkursowa po dokonaniu analizy formalnej złożonych ofert pod kątem spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Łomży na w/w stanowisko postanowiłazakwalifikować do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej następujących kandydatów:

1.Pana Kamila Marka Leszczyńskiego,

2.Pana Pawła Chmielewskiego,

3.Panią Paulinę Waszelewską,

4.Pani Magdalenę Muchę,

5.Pana Macieja Kordasa pod warunkiem uzupełnienia braków w zakresie stażu pracy.

Komisja konkursowa ustaliła, że do Pana Macieja Kordasa będzie wystosowane pismo o uzupełnienie braków.

Komisja konkursowa nie zakwalifikowała do II etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej Pani Anny Maryjewskiej ze względu na niezłożenie wymaganych dokumentów wymaganych w ogłoszeniu na kandydata na stanowisko wyżej wymienione.

Następnie Komisja Konkursowa opracowała kartę oceny kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży.

Komisja   konkursowa  uzgodniła, że dokona oceny kandydatów  według następujących kryteriów i wartości punktowych:

1.Ogólna prezentacja kandydata w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi (0-5 pkt).

2.Doświadczenie zawodowe (0-5 pkt).

3.Znajomość aktów prawnych, zagadnień przydatnych w pracy na stanowisku dyrektora muzeum w Łomży (0 – 5 pkt).

4.Ocena koncepcji funkcjonowania muzeum w Łomży (0 – 5 pkt).

5. Doświadczenie w sferze kultury (0-2 pkt).

6.Dodatkowe umiejętności, wykształcenie, certyfikaty, zaświadczenia, szkolenia przydatne na stanowisku dyrektora muzeum (0 – 3 pkt).

Razem: 25 pkt

Kandydaci zostali telefonicznie poinformowani o zakwalifikowaniu do drugiego etapu naboru  

i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

W dniu 21 września 2021 roku wysłano pismo do Pana Kordasa z prośbą o uzupełnienie braków w zakresie stażu pracy i przedłożenie ich komisji konkursowej w ciągu trzech dni od otrzymania informacji.

W dniu 22.09.2021 roku Pan Maciej Kordas uzupełnił dokumenty potwierdzające 5 letni staż pracy, z którymi zapoznała się komisja konkursowa.

W związku z powyższym komisja konkursowa zakwalifikowała do drugiego etapu naboru- rozmowy kwalifikacyjnej Pana Macieja Kordasa.

Reasumując, komisja konkursowa postanowiła dopuścić 5 kandydatów na stanowisko dyrektora muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży do drugiego etapu naboru rozmowy kwalifikacyjnej, pozwalającej ustalić predyspozycje i umiejętności kandydatów gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków.

 

 

                                                                               - 3 -

W dniu 5. października 2021 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła II etap naboru na w/w stanowisko – rozmowy kwalifikacyjne z 5 kandydatami na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży.

 

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych tj. przesłuchaniu 5. kandydatów dopuszczonych do II  etapu naboru na wyżej wymienione stanowisko komisja konkursowa dokonała oceny według ustalonych na pierwszym posiedzeniu kryteriów i wartości punktowych.

Najwyższe oceny uzyskały dwie kandydatki Pani Paulina Waszelewska i Pani Magdalena Mucha po 21 pkt.

Następnie Przewodniczący Komisji Konkursowej – Pan Andrzej Stypułkowski zarządził głosowanie na kandydatów na stanowisko dyrektora w celu wyłonienia najlepszego.

Każdy członek komisji dysponował jednym głosem.

 

Wynik pierwszego głosowania przedstawiał się następująco:

 

1.Pan Kami Marek LESZCZYŃSKI otrzymał 1 głos                    

2.Pani Paweł CHMIELEWSKI otrzymał 0 głosów

3.Pani Paulina WASZELEWSKA otrzymała 5 głosów                  

4.Pani Magdalena MUCHA otrzymała 4 głosy    

5.Pan Maciej KORDAS otrzymał 0 głosów.  

 

Ze względu na to, że w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na stanowisko dyrektora muzeum nie uzyskał bezwzględnej większości głosów członków komisji konkursowej obecnych na posiedzeniu odbyło się drugie głosowanie, które dotyczyło dwóch uczestników konkursu Pani Pauliny Waszelewskiej i Pani Magdaleny Muchy – kandydatek które uzyskały największą liczbę głosów.

 

W wyniku drugiego głosowania Pani Paulina Waszelewska otrzymała 6 głosów, Pani Magdalena Mucha otrzymała 4 głosy.

Pani Paulina WASZELEWSKA otrzymała wymaganą bezwzględną liczbę głosów członków komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży i została zarekomendowana do zatrudnienia na w/w stanowisko.

 

Uzasadnienie wyboru :

 

Pani Paulina Waszelewska spełniła wszystkie wymogi formalne na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku teologia. Posiada odpowiedni staż pracy i doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury. Otrzymała dużą liczbę punktów (21 pkt) z rozmowy kwalifikacyjnej, szczegółowo omówiła koncepcję funkcjonowania Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży, uzyskała największą liczbę głosów członków komisji konkursowej.

 

 

 

Protokół końcowy z posiedzenia komisji

sporządziła w dniu 05.10.2021 roku                                                                                                                                                                                                          Zatwierdził:

 

Teresa Jolanta Dobrzycka                                                                                                                                                                       …………………………………………………..

(Sekretarz Komisji - podpis)                                                                                                                                                                     (Podpis Przewodniczącego Komisji)

 

Podpisy członków komisji:

 

1)Pan Andrzej Stypułkowski – Przewodniczący Komisji…………………………………………………

2)Pani Kornelia Duda – Członek Komisji………………………………………………………………………..

3)Pani Teresa Jolanta Dobrzycka – Sekretarz Komisji…………………………………………………..

4)Pan Waldemar Wilczewski – Członek Komisji…………………………………………………………….

5)Pan Sławomir Zgrzywa - Członek Komisji……………………………………………………………………

6)Pan Edward Matejkowski - Członek Komisji……………………………………………………………….

7)Pani Karolina Skłodowska – Członek Komisji………………………………………………………………

8)Pani Urszula Kuczyńska – Członek Komisji………………………………………………………………….

9)Pani Małgorzata Frąckiewicz – Członek Komisji……………………………………………………….

10)Pan Krzysztof Sychowicz – Członek Komisji……………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 18 paź 2021 13:21
  • Data opublikowania: poniedziałek, 18 paź 2021 13:25
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Sekretarz Tamara Alicja Małachowska
  • Artykuł był czytany: 424 razy