Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na obrady XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 października 2021 r.

Uprzejmie informuję, że dnia 27 października 2021 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu wrześniu 2021 r. /druk nr 717/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 /druk nr 724, 724A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 725, 725A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży /druk nr 726, 726A/

b)    w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Łomży na 2022 rok /druk nr 726, 726B/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a) w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2022 rok,

 

b)    w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2022 rok,  

 

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” /druk nr 715, 715A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /druk nr 718, 718A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża /druk nr 720, 720A/ - wiodąca Komisja Rodziny Sportu i Zdrowia

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży/druk nr 721, 721A/ - wiodąca Komisja Rodziny Sportu i Zdrowia

 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok2020 /druk nr 722, 722.1, 722.2/

 12. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 13. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XLIV sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                OGŁOSZENIE                

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 27 października 2021 roku.

Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14.

Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, na Sali obrad wyznaczyłam 40 miejsc dla uczestników sesji i osób publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesje Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 40 uczestników, kolejne osoby nie będą wpuszczane na salę. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Naczelnicy śledzą obrady w swoich komputerach i w razie potrzeby przychodzą na sale obrad. Przewodniczący Zarządów Osiedli będą śledzić obrady w Sali narad Rady.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

           Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

          Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 paź 2021 09:53
 • Data opublikowania: wtorek, 19 paź 2021 09:59
 • Data edycji: wtorek, 19 paź 2021 11:49