Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenia na obrady XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 15 listopada 2021 r.

Uprzejmie informuję, że dnia 15 listopada 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu październiku 2021 r.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Łomża /druk nr 732, 732A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022 - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Łomża, Miastem Kolno i Gminą Piątnica w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych / - wiodąca komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Ocena przygotowań firm komunalnych do sezonu zimowego - wiodąca komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Ocena realizacji uchwał podjętych w III kwartał 2021 r. /druk nr 731/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 10. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 11. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XLV sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

 

 

 

                                OGŁOSZENIE                

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 15 listopada 2021 roku.

Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14.

Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, na Sali obrad wyznaczyłam 35 miejsc dla uczestników sesji i osób publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesje Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 35 uczestników, kolejne osoby nie będą wpuszczane na salę. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Naczelnicy śledzą obrady w swoich komputerach i w razie potrzeby przychodzą na sale obrad. Przewodniczący Zarządów Osiedli będą śledzić obrady w Sali narad Rady.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

           Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

          Alicja Konopka

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 8 lis 2021 11:47
 • Data opublikowania: poniedziałek, 8 lis 2021 11:51
 • Data edycji: poniedziałek, 8 lis 2021 13:58