Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany wydanego pozwolenia na rozbudowę instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, usytuowanej na działkach nr 30602/1 i 30409/22 przy ul. Ciepłej 16 w Łomży.

           Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2021 r. została wydanadecyzja nr 263/21 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Łomża nr 330/17 z dnia 29.12.2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, usytuowanej na działkach nr 30602/1 i 30409/22 przy ul. Ciepłej 16 w Łomży, zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Łomża nr 207/18 z dnia 23.08.2018 r.

Obecny zakres zmian: Zmiana charakterystycznych parametrów projektowanych obiektów budowlanych: wysokość dla budynku kotłowni oraz długość i szerokość dla budynku podajnika biomasy. Nowo projektowane obiekty budowlane: zbiornik retencyjny 25 m3, wieża chłodnicza, mur oporowy, fundamenty dla konstrukcji wsporczych pod rurociągi, schody terenowe, komunikacja wewnętrzna (ciąg jezdny i pieszy). Projektowane instalacje sanitarne, technologiczne i elektryczne. Częściowa rozbiórka istniejącego przenośnika żużla. Zmiana funkcji pomieszczeń (pom. laboratorium na pom. uzdatniania; pom. kablowni na pom. techniczne i pom. komputerów; pom. rozdzielni na pom. sterowni. Zmiana układu wszystkich pom. w części socjalnej. Zmiana przebiegu ścian oddzielenia przeciwpożarowego i zamknięć (okien i drzwi) w tych ścianach. Zmiana prowadzenia tras wewnętrznych instalacji (sanitarnych, technologicznych, elektrycznych, teletechnicznych) i dostosowanie ich do nowego układu architektonicznego pomieszczeń oraz nowej lokalizacji urządzeń technologicznych  w projektowanym budynku kotłowni i rozbudowywanym budynku podajnika biomasy.  

 

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 2 gru 2021 15:00
  • Data opublikowania: czwartek, 2 gru 2021 15:10
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 5779 razy