Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Kontrola spełniania obowiązku nauki

Podstawa prawna: art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Prezydent Miasta Łomża zwraca się z prośbą do rodziców/ opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Miastem Łomża lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września każdego roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 15 – 18 lat.

Informację należy przedstawić w formie oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów według wzoru załączonego do niniejszej informacji.

Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Polna 16, 18-400 Łomża lub przesłać jako skan (załącznik) opatrzony podpisem odręcznym, ewentualnie potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przy użyciu poczty elektronicznej, na adres: i.komorowska@um.lomza.pl

Ważne informacje:

 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.
 3. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1)    uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

2)    realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

 1. Obowiązek, o którym mowa, może być także spełniany przez uczęszczanie do szkoły:

1)    za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2)    przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

3)    uczęszczanie do szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w art. 47 ustawy Prawo oświatowe.

 1. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
 2. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/ opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku nauki u dziecka.

Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki (art. 40 ust. 1-3 ustawy – Prawo oświatowe):

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji  obowiązku szkolnego spełnianego za granicą, lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
 2. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych
  w tym zezwoleniu.

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 10 gru 2021 09:20
 • Data opublikowania: piątek, 10 gru 2021 09:27