Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na obrady XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 29 grudnia 2021 r.

Uprzejmie informuję, że dnia 29 grudnia 2021 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali na piętrze Hali Kultury w Łomży, ul. Stary Rynek 6 rozpoczną się obrady XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Pierwsze czytanie budżetu na rok 2022 /druk nr 748, 748/1, 749, 749/1/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2021 roku - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Łomży na 2022 rok /druk nr 767, 767A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok/druk nr 757, 757A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 375/XXXV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 lutego 2021 r. zmienionej Uchwałą Nr 425/XLV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” /druk nr 761, 761A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania //druk nr 763, 763A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 10. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Przyjazna Łomża w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych /druk nr 765, 765A/

 11. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 7/II/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych /druk nr 766, 766A/

 12. Przyjęcie Raportu o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia /druk nr 764/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 13. Drugie czytanie budżetu, podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037

 

b)  w sprawie budżetu miasta Łomża na 2022 rok - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 14. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 15. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad   XLVII sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

                                OGŁOSZENIE                

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 29 grudnia 2021 roku.

Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w sali na piętrze Hali Kultury w Łomży, ul. Stary Rynek 6.

Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, na Sali obrad wyznaczyłam 40 miejsc dla uczestników sesji i osób publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesje Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 40 uczestników, kolejne osoby nie będą wpuszczane na salę. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

           Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

           Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 gru 2021 14:34
 • Data opublikowania: wtorek, 21 gru 2021 14:43
 • Data edycji: wtorek, 21 gru 2021 14:47