Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego - Al. Legionów

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

       Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek MIŚ Sp. z. o.o., 00-109 Warszawa, Plac Grzybowski 2/21 została wydana decyzja nr 82/2021 z dnia 22.12.2021 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno – magazynowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z dostosowaniem pomieszczeń wewnątrz budynku, na terenie położonym w Łomży przy Al. Legionów, obejmującym działkę nr geod. 12338/9.

       Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Nowa 2, pok. nr 337, tel. 86 2156812. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

        Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

        Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 22 gru 2021 14:50
  • Data opublikowania: środa, 22 gru 2021 14:53
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 gru 2021 11:17