Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany pozwolenia na budowę wydanego dla BIK-PROJEKT sp. z o. o. nr 199/20 z dnia 20.08.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku biurowo-produkcyjnego przy ul. Meblowej w Łomży

             Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek BIK-PROJEKT sp. z o. o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża z dnia 29.12.2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr 199/20 z dnia 20.08.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku biurowo-produkcyjnego (wytwórnia taśm bitumicznych), budowę 70 miejsc parkingowych, płyty fundamentowej z silosami zewnętrznymi do przechowywania półproduktów, zewnętrznego otwartego zbiornika szczelnego retencyjno-odparowującego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. 30382/1, 30428/2, 30429/2, 30430/2 położonych w Łomży przy ul. Meblowej. Zakres zmian polega na rezygnacji z kotłowni gazowej na rzecz gruntowej pompy ciepła oraz zmiany wentylacji grawitacyjnej na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, gdzie mogą składać ewentualne uwagi         i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 31 gru 2021 14:37
  • Data opublikowania: piątek, 31 gru 2021 14:42
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 2777 razy