Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji nr 391/18 z dnia 18.12.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży

           Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r., - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z  2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam, żena wniosek WINDSIDE Sp. zo.o. w Warszawie, ul. Włodarzewska 4/9, 00-384 Warszawa, z dnia 28.12.2021 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie zmiany decyzji nr 391/18  z dnia 18.12.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW – etap II wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. urządzeniami i doziemną instalacją elektroenergetyczną oraz budynku kontenerowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV wraz z przyłączem kablowym doziemnym SN-15kV, na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży, w zakresie zmiany obszaru zagospodarowania terenu – etap II budowy, usytuowania i układu paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i instalacjami elektroenergetycznymi i parametrów technicznych budynku kontenerowej stacji transformatorowej SN-15 kV/0,4 kV.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 3 sty 2022 14:05
  • Data opublikowania: poniedziałek, 3 sty 2022 14:38
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 5647 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej