Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr 199/20 z dnia 20.08.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku biurowo-produkcyjnego (wytwórnia taśm bitumicznych) na działkach o nr ew. 30382/1, 30428/2, 30429/2, 30430/2 położonych przy ul. Meblowej w Łomży .

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25.01.2022 r. została wydanadecyzja nr 11/22 dla BIK-PROJEKT sp. z o. o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Łomża nr 199/20 z dnia 20.08.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku biurowo-produkcyjnego (wytwórnia taśm bitumicznych), budowę 70 miejsc parkingowych, płyty fundamentowej z silosami zewnętrznymi do przechowywania półproduktów, zewnętrznego otwartego zbiornika szczelnego retencyjno-odparowującego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. 30382/1, 30428/2, 30429/2, 30430/2 położonych w Łomży przy ul. Meblowej.

              Zakres zmian polega na rezygnacji z kotłowni gazowej na rzecz gruntowej pompy ciepła oraz zmiany wentylacji grawitacyjnej na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

           Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

           Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 26 sty 2022 08:59
  • Data opublikowania: środa, 26 sty 2022 09:35
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 5762 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej