Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmieniany decyzję Prezydenta Miasta Łomża nr 391/18 z dnia 18.12.2018 r., udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budynku kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem kablowym doziemnym, na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży

         Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 02.02.2022 r. została wydanadecyzja nr 14/21 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Łomża nr 391/18 z dnia 18.12.2018 r., udzielającą WINDSIDE Sp. zo.o. w Warszawie, ul. Włodarzewska 4/9, 00-384 Warszawa, pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW – etap II wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. urządzeniami i doziemną instalacją elektroenergetyczną oraz budynku kontenerowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV wraz z przyłączem kablowym doziemnym SN-15kV, na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży, w zakresie zmiany obszaru zagospodarowania terenu – etap II budowy, usytuowania i układu paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i instalacjami elektroenergetycznymi i parametrów technicznych budynku kontenerowej stacji transformatorowej SN-15 kV/0,4 kV.

         Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami ), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec   organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

         Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

         Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 3 lut 2022 11:40
  • Data opublikowania: czwartek, 3 lut 2022 11:54