Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Łomża 09.02.2022 r.

WGK.6220.12.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 2021.02.05, ze zm.)

 

zawiadamia się

że w dniu 04.02.2022 r. na wniosek Miasta Łomża została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ulicy Wojska Polskiego wraz z przebudową dojazdów i sieci oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 30029, 30601, 30930 i 23798 w Łomży.

W ramach planowanych robót wykonane będą m.in. następujące prace:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników oraz wyposażenia mostu, rozbiórka części ustroju nośnego mostu (wsporniki) oraz elementów podpór mostu, korpusów, gzymsów i skrzydeł,

- określenie stanu technicznego płyt przejściowych i ścianki zaplecznej,

- rozbiórka płyt przejściowych umożliwiająca budowę kanalizacji deszczowej,

- wykonanie pali fundamentowych pod wydłużane podpory, zbrojenie

i betonowanie fragmentów korpusu i skrzydeł,

- wykonanie ścian oporowych po północnej stronie mostu, zbrojenie
i betonowanie poszerzenia ustroju nośnego,

- wykonanie odwodnienia i nawierzchni,

- wykonanie i umocnienie stożków i skarp, umocnienie koryta rzeki,

- roboty na drogach dojazdowych: rozbiórka jezdni, korytowanie, wykonanie nowej, ulepszonej konstrukcji jezdni,

- ułożenie kabli elektroenergetycznych, sieci teletechnicznej, studni kanalizacyjnych, podłączenie kolektora odwodnieniowego mostu do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach planowanej przebudowy w przekroju poprzecznym mostu przewiduje się jezdnię dwupasmową, chodnik i ciąg pieszo-rowerowy (po stronie północnej), balustrady i bariery energochłonne.

 

Z decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Stary Rynek 14; 18-400 Łomża pok. 103 od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 

Obwieszczenie niniejsze umieszczono:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży (BIP) www.um.lomza.pl/bip

 

 Decyzja w załączeniu.

 

 

Pliki do pobrania:

  • Data powstania: Data powstania: środa, 9 lut 2022 12:37
  • Data opublikowania: środa, 9 lut 2022 12:40
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 08:16