Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 23 lutego 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu styczniu 2022 r. /druk 793/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 800, 800A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk 801, 801A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża /druk 798, 798A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody /druk nr 778, 778A/ - wiodąca komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej /druk nr 782, 782A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2022 rok /druk nr 783, 783A/ - wiodąca komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców /druk nr 785, 785A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu /druk nr 790, 790A/ - wiodąca komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 11. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu w mieście Łomży /druk nr 791, 791A/ - wiodąca komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu /druk nr 792, 792A/ - wiodąca komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu cmentarzy komunalnych w Łomży - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania /druk nr 784, 784A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 799, 799A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży /druk nr 803, 803A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży druk nr 804, 804A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Łomży / druk nr 805, 805A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Szlachecka)/ druk nr 786, 786A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Ks. Jerzego Popiełuszki)/ druk nr 787, 787A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału samorządowej miejskiej instytucji kultury – Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie /druk 806, 806A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łomży do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łomża /druk nr 802, 802A/ - wiodąca Komisja Rodziny Sportu i Zdrowia

 24. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” /druk nr 781, 781A/

 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Macieja Andrzeja Borysewicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Łomży /druk nr 794, 794A/

 26. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej Łomży na 2021 rok /druk nr 795/

 27. Przyjęcie Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok /druk nr 780/

28. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał podjętych przez Radę w IV kwartale 2021 roku /druk nr 788/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

29. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

30. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad   XLIX sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 

 

                                OGŁOSZENIE                

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 23 lutego 2022 roku.

Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14

Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, na Sali obrad wyznaczyłam 35 miejsc dla uczestników sesji i osób publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesje Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 35 uczestników, kolejne osoby nie będą wpuszczane na salę. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Naczelnicy śledzą obrady w swoich komputerach i w razie potrzeby przychodzą na sale obrad. Przewodniczący Zarządów Osiedli będą śledzić obrady w Sali narad Rady.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

           Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

           Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 16 lut 2022 14:25
 • Data opublikowania: środa, 16 lut 2022 14:43
 • Data edycji: wtorek, 22 lut 2022 12:13