Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej

Prezydent Miasta Łomża

         Łomża 2022-03-11

WGK.6220.1.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373 t.j. z dnia 2021.12.21)

zawiadamia się

że w dniu 10.03.2022 r., na wniosek Miasta Łomża została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Owocowej oraz przebudowie ul. Talesa z Miletu.

Orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji, która zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 i pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839)stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. I w myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust.1 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku… jego realizacjawymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia w/w postępowania i wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża. Łączna długość projektowanych utwardzonych dróg wyniesie 1,5 km, a sieci kanalizacji deszczowej – 1,4 km. Inwestycja będzie przebiegać częściowo przez wyznaczony pas drogowy (ul. Tallesa z Miletu) oraz przez tereny rolnicze i częściowo niezagospodarowane (ul. Owocowa). Całkowita powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi około 3,85 ha. W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in.:

• budowę jezdni z betonu asfaltowego, skrzyżowań z drogami bocznymi oraz typu rondo,

• budowę zjazdów, parkingów dla samochodów ciężarowych oraz zatok autobusowych,

• budowę chodników, ścieżek rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych,

• budowę kanalizacji deszczowej i zbiornika otwartego retencyjno-odparowującego.

Z decyzją orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 11.03.2022 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Udostępnia się jednocześnie w dniu 11.03.2022 r treść wydanej decyzji środowiskowej na okres 14 dni (strony internetowe BIP Urzędu/Komunikaty2022 – w załączeniu).

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 11 mar 2022 09:57
  • Data opublikowania: piątek, 11 mar 2022 10:01
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 mar 2022 08:48