Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w marcu

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2022 r. /druk 814/
 2. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2021 rok. /druk nr 812
 3. Ocena realizacji Programu Wspierania Rodziny za 2021 rok /druk nr 815/ 
 4. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2021 rok /druk nr 813/
 5. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2022-2027 /druk nr 816, 816A/
 6. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu gospodarki nieskoemisyjnej dla miasta Łomża do roku 2030” /druk nr 818, 818A/
 7. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku /druk nr 819, 819A/
 8. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 820, 820A/
 9. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk 821, 821A/
 10. Sprawozdanie z działalności LOT Ziemia Łomżyńska za 2021 rok oraz plany i zamierzenia na 2022 rok, wraz z informacją na temat współpracy Miasta z LOT Ziemia Łomżyńska w zakresie promocji turystycznej /druk nr 824/
 11.  Sprawozdanie z funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży za 2021 r. /druk nr 826/ -

 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2021 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r. /druk nr 825/
 13. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 165/XXI/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2016 r. z późn. zm. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej /druk nr 827
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych /druk nr  823A/
 15.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży /druk nr 822, 822A/

 16. Uchwała w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty /druk nr 829, 829A/
 17. Uchwała w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży /druk nr 830, 830A/
 18. Uchwała w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych /druk nr 831, 831A/
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 11 mar 2022 10:05
 • Data opublikowania: piątek, 11 mar 2022 10:13
 • Data edycji: piątek, 11 mar 2022 12:58
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej