Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na obrady LI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 23 marca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że dnia 23 marca 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad LI sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej Łomży w sprawie agresji Rosji na Ukrainę.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2022 r. /druk 814/

 

 1. Sprawozdanie z działalności LOT Ziemia Łomżyńska za 2021 rok oraz plany i zamierzenia na 2022 rok, wraz z informacją na temat współpracy Miasta z LOT Ziemia Łomżyńska w zakresie promocji turystycznej /druk nr 824/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” w Łomży za 2021 r. /druk nr 826/ -wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2021 rok. /druk nr 812/ - wiodąca Komisja Rodziny,    Sportu i Zdrowia

 

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2021 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r. /druk nr 825/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Ocena realizacji Programu Wspierania Rodziny za 2021 rok /druk nr 815/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 10. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 820, 820A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk 821, 821A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu gospodarki nieskoemisyjnej dla miasta Łomża do roku 2030” /druk nr 818, 818A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 12. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku /druk nr 819, 819A/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2022-2027 /druk nr 816, 816A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty /druk nr 829, 829A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży /druk nr 830, 830A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu cmentarzy komunalnych w Łomży /druk nr 832, 832A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 165/XXI/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2016 r. z późn. zm. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej /druk nr 827, 827A/

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych /druk nr 831, 831A/

 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych /druk nr 823, 832.1, 823.2, 823A/

 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży /druk nr 822, 822A/

 22. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2021 rok /druk nr 813/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 23. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 24. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad   L sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

                                OGŁOSZENIE                

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 23 marca 2022 roku.

Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14

Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, na Sali obrad wyznaczyłam 35 miejsc dla uczestników sesji i osób publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesje Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 35 uczestników, kolejne osoby nie będą wpuszczane na salę. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Naczelnicy śledzą obrady w swoich komputerach i w razie potrzeby przychodzą na sale obrad. Przewodniczący Zarządów Osiedli będą śledzić obrady w Sali narad Rady.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

           Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

           Alicja Konopka

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 15 mar 2022 12:21
 • Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2022 12:33
 • Data edycji: wtorek, 15 mar 2022 14:15