Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 27 kwietnia 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołów z obrad LI i LII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu marcu 2022 r. /druk 847/

 

 1.  Informacja o stanie sanitarnym miasta /druk nr 849/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach podejmowanych przez miastoi Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta. /druk nr 861/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej /druk nr 856/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 – 2037,

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)     w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2022 roku na terenie Miasta Łomży / druk nr 845, 845A/

 

b)    w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Łomży w 2022 roku /druk nr 845, 845B/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łomża na lata 2022-2025 /druk nr 840, 840A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomży /druk nr 846, 846A/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Łomży /druk nr 854, 854A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy /druk nr 855, 855A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wolontarystycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na lata 2022-2026 /druk nr 858, 858A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 483/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. zmieniającą Uchwałę Nr 165/XXI/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2016 r.   z późn. zm. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej /druk nr 851, 851A/

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, a także określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Łomży /druk nr 857, 857A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” /druk nr 781, 781A/

 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych /druk nr 862, 862A/

 20. Przyjęcie sprawozdań Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

 21. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok /druk nr 859/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 22. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 23. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad   LI i LII sesji są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                            Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 kwi 2022 15:21
 • Data opublikowania: wtorek, 19 kwi 2022 15:31
 • Data edycji: środa, 20 kwi 2022 09:29