Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 32/22 z dnia 21 lutego 2022 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Postawił wniosek o zdjęcie pkt-u 11 – analiza działań promocyjnych miasta za 2021 rok, ponieważ kwoty zawarte w dokumencie, który otrzymali członkowie Komisji nie zgadzają się z kwotami zawartymi w odpowiedzi na interpelację radnego Domasiewicza. Jednocześnie poprosił, aby materiał został przygotowany szczegółowo, podobnie jak odpowiedź na interpelację Pana radnego czyli z płatnościami, kto był płatnikiem i jaka kwota została przekazana na konkretne zadanie. Radny Dariusz Domasiewicz zauważył, że na opracowanie i wydruk biuletynu „My z Łomży” w materiale przedstawionym Komisji jest kwota 13.776 zł, natomiast w odpowiedzi na jego interpelację jest ponad 40 tys. zł. Uważa, że kwoty powinny być podane tak, jak jest to zapisane w budżecie, nawet z groszami. Radny Zbigniew Prosiński wniósł o zdjęcie pkt-u 10 dot. regulaminu cmentarzy komunalnych w Łomży, ponieważ Komisja nie otrzymała żadnych dokumentów, a jednocześnie poprosił o przyjęcie wniosku o zdjęcie tego pktu-u z porządku obrad sesji z tym samym uzasadnieniem. Przewodniczący Komisji poinformował, że Pan Prezydent będzie wnioskował za tym, aby ten pkt 10 był zdjęty. Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta poprosił o wybaczenie nagrodzenia tylu spraw, ponieważ w ostatnim czasie „posypała się” kadra wydziały, który jest odpowiedzialny za przygotowanie pewnych dokumentów. Ma tu na myśli wspomniany przez Pana radnego Prosińskiego regulamin cmentarza i temat ten przekładamy na następny miesiąc. Natomiast dzisiaj chciałby zapytać, czy na dzisiejszym posiedzeniu Komisja będzie w stanie podjąć jeszcze dwa tematy. Pierwszy dotyczy wprowadzenia zmian w regulaminie targowiska miejskiego, a drugi wprowadzenia zmian w statucie MPGKiM ZB w Łomży. Materiały byłyby przygotowane na jutro i tematy te zostałyby wprowadzone pod obrady sesji. Dodał, że jeśli chodzi o targowisko to temat można jeszcze odłożyć, ale statut MPGKiM jest o tyle istotny, że w statucie będzie dopuszczone świadczenie usług zarządzania cmentarzem miejskim, który planujemy przekazać przedsiębiorstwu od 1 marca br. Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zaopiniowaniem tematów, o których mówi Pan Prezydent, Komisja zajęła się na posiedzeniu przed sesją o godz. 9.00. Członkowie Komisji przyjęli propozycję Przewodniczącego Komisji. Radny Zbigniew Prosiński stwierdził, że dziwi się, że Pan Prezydent w takim szybkim tempie chce wprowadzić ten temat na sesję. Uważa, że pośpiech nie jest tutaj wskazany, ponieważ jakiś czas temu złożył interpelację z zapytaniem o prognozowane koszty, jakie poniesie MPGKiM i o prognozowane przychody jakie mogą być z tego tytułu osiągnięte. Jego zdaniem warto byłoby to przeanalizować, bo jest to decyzja, która może nas dużo kosztować. Dlatego podejmując taką decyzję zarówno on, jak i koledzy radni, chcieliby wiedzieć czy to tak naprawdę wyjdzie taniej, jak to stwierdziła Pani Dyrektor w wywiadzie mówiąc, że będzie dobrze, ale pytanie dobrze dla kogo. Biorąc pod uwagę niewystarczająca obsadę kadrową MPGKiM, to może być problem i okaże się, że kwoty, które padały w przetargu były korzystniejsze dla miasta. Nie chciałby dyskutować, ponieważ nie otrzymał odpowiedzi na interpelację, a taka wiedza wydaje się jak najbardziej konieczna. Przypomniał, że już w styczniu była informacja, że administrowanie cmentarzem zostanie przekazana MPGKiM i dlatego takie informację dot. kosztów tej działalności miasto posiada i dziwi się, że w ostatniej chwili wrzuca się to na sesję, nie dając szansy radnym zapoznania się z materiałami. Więcej uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, przyjęła wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt-u 10 - zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu cmentarzy komunalnych w Łomży. Również w wyniku głosowania, 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, Komisja przyjęła wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad pktu-11 – analiza działań promocyjnych miasta za 2021 rok. Następnie Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad wraz przyjętymi poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 31/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – druk nr 778, 778 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu – druk nr 790, 790 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu w mieście Łomża – druk nr 791, 791 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – druk nr 782, 782 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2022 rok” – druk nr 783, 783 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców – druk nr 785, 785 A. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu – druk nr 792, 792 A. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża – druk nr 798, 798 A. 10. Informacja Prezydenta Miasta na temat wniosków złożonych przez miasto do funduszy zewnętrznych i programów operacyjnych. 11. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji poinformował, że zanim przejdziemy do realizacji porządku obrad, chciałby przekazać  głos Pani, która chciałaby się odnieść do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

Mieszkanka miasta zwróciła się z wnioskiem  o możliwość nabycia lokalu mieszkalnego na podstawie prawa obowiązującego na dzień 21 lutego 2022 roku. Uzasadniając wyjaśniła, że wniosek o nabycie lokalu został złożony w dniu 18 lutego 2020 roku i do dnia dzisiejszego do wykupu nie doszło z powodu sporządzenia błędnej dokumentacji, co do powierzchni lokalu (wniosek w załączeniu).

 

 

Ad. 1

            Przewodniczący komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

     Komisja   przyjęła protokół  nr 31/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. bez uwag.

 

 

Ad. 2

            Przemysław Chełstowski – p.o. Naczelnika WGK przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Tadeusz  Kowalewski poprosił o informację, czy jest opinia i  jaka  konserwatora przyrody w tym temacie.

            Przemysław Chełstowski – p.o. Naczelnika WGK stwierdził, że na tę chwilę nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Wie, że było to uzgadniane, ale czy z konserwatorem przyrody to ciężko jest mu odpowiedzieć na to pytanie.

            Radny Tadeusz  Kowalewski stwierdził, że chciałby wiedzieć, czy w takim przypadku opinia konserwatora, czy nie jest potrzebna.

            Przemysław Chełstowski – p.o. Naczelnika WGK podkreślił, że najpierw musi być decyzja Rady, a dopiero później występujemy o opinię.

            Radny Tadeusz  Kowalewski stwierdził, że w tej sytuacji nie ma podstaw do podjęcia decyzji, ponieważ nie ma wystarczających informacji. Rozumie decyzję mieszkańców, ale takie przypadki, jego zdaniem, powinny uzyskać zgodę konserwatora przyrody, jeszcze przed podjęciem decyzji przez Radę Miejską.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciw i 8 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 778 A.

 

Ad. 3

            Przemysław Chełstowski – p.o. Naczelnika WGK przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie          wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Tadeusz  Kowalewski poprosił o informacje, czy od strony Ostrołęki przewidziane jest takie miejsce dla działkowiczów.

            Przemysław Chełstowski – p.o. Naczelnika WGK wyjaśnił, że działkowicze nie są  rolnikami, a ustawa mówi o rolnikach.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że musimy spełnić wymóg formalny. Zobaczymy jak to będzie się rozwijało. Będziemy zabezpieczać i reagować odpowiednio do potrzeb.

            Radny Tadeusz  Kowalewski poprosił o informację czy miasto przewiduje w wyznaczonym miejscu jakieś inwestycje. Ma na myśli wyposażenie w energię elektryczną, wc itp.

            Przemysław Chełstowski – p.o. Naczelnika WGK stwierdził, że jeśli chodzi o energię elektryczną, to miasto nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast jeśli chodzi o sanitariat, to jest podpisana wstępna umowa i prowadzone są rozmowy z firmą, która świadczy usługi w innych miejscach miasta.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za, przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 790 A.

 

Ad. 4

            Przemysław Chełstowski – p.o. Naczelnika WGK przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu w mieście Łomża (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 791 A.

 

Ad. 5

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za - jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 782 A.

 

Ad. 6

            Przemysław Chełstowski – p.o. Naczelnika WGK przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2022 rok” (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 783 A.

 

Ad. 7

           

            Przemysław Chełstowski – p.o. Naczelnika WGK przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest  Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 8 głosami za, przy 1 głosie przeciw   i 2 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 785 A.

Ad. 8

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu (w załączeniu).

            Paulina Gałązka – Naczelnik WGN dodała, że projekt uchwały, złożony przez Prezydenta, nie przewiduje okresu przejściowego w momencie wejścia w życie tej uchwały i przestaje obowiązywać bonifikata, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, aby zostało to uregulowane dodatkowym zapisem w projekcie uchwały. Wspólnie z Panem mecenasem uzgodniona została treść § 2 projektu uchwały w brzmieniu: wnioski, które wpłynęły na podstawie uchwały nr 179 (…), do czasu ich realizacji  podlegają przepisom dotychczasowym.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że jest to wola Rady jak mamy to uregulować, czy tak, jak jest propozycja w uchwale zakończyć funkcjonowanie bonifikaty, czy też te wszystkie  złożone wnioski do czasu uprawomocnienia się uchwały będą rozpatrzone i te, które mogą być sfinalizowane zostaną sfinalizowane.

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Wojciech Michalak zwrócił uwagę, że w sytuacji od podjęcia uchwały do czasu  wejścia w życie uchwały, może tych wniosków sypnąć się, a sypnąć i czy nie  przyjąć np. terminu 31 grudnia 2021 roku.

            Radny Maciej Borysewicz stwierdził, że generalnie jeśli chodzi o sam pomysł cofnięcia bonifikaty jest jak najbardziej za, ale z punktu widzenia prawniczego, przestrzegałby przed taka prostą dyskusją i poleciłby skonsultowanie  projektu tej uchwały z mecenasem. Wg niego nie można pogarszać sytuacji obywatela w trakcie trwania postępowania administracyjnego jakie ono by nie było. Uważa, że wnioski, które zostały złożone, i które wpłynęły nawet do środy, do sesji, musza być procedowane i nie można w żaden sposób w uchwale zapisać, że ten, czy tamten wniosek nie będzie rozpatrzony, ponieważ prawo nie działa wstecz i obywatel nie może być postawiony w sytuacji, że złożył wniosek, a uchwałą Rady ten wniosek został uchylony bez decyzji. Ponadto ma obawy, że jeżeli ktoś będzie chciał zaskarżyć tę uchwałę, to w tej treści, jego zdaniem, może byś skuteczne dlatego, że  vacatio legis, czyli okres wejścia w życie   jest zbyt krótki. Podkreślił, że uchwała powinna być przeprocedowana pod względem prawnym, a ponadto do wiadomości publicznej powinna być podana informacja i powinien być dłuższy okres vacatio legis. Nie można pogarszać sytuacji obywatela, ponieważ wszyscy są równi wobec prawa, a w przypadku zaskarżenia sądy stają po stronie obywatela.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wniósł o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w postaci § 2 w brzmieniu: wnioski, które wpłynęły na podstawie uchwały nr 179/XXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków określania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu do czasu ich realizacji, podlegają dotychczasowym przepisom.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 792 A wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.

 

Ad. 9

            Małgorzata Puchała – Kierownik COP przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw   i 2 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 798 A.

 

Ad. 10

            Lech Dobrowolski – Naczelnik WIR przedstawił informację Prezydenta Miasta na temat wniosków złożonych przez miasto do funduszy zewnętrznych i programów operacyjnych (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Tadeusz Kowalewski poprosił o wyjaśnienie, które ze złożonych wniosków mają największe szanse na pozytywne rozpatrzenie.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że na pewno te wnioski, które dotyczą dofinansowania remontu kamienic i dopóki są środki na ten cel, to w zasadzie są przyznawane po spełnieniu kryteriów i nie mam tam zasady konkursowej. Dodał, że do Polskiego Ładu miasto złożyło trzy kolejne wnioski, które będą podlegały ocenie i wg deklaracji Premiera przynajmniej na jeden wniosek powinniśmy otrzymać pieniądze. Pozostałe wnioski są to wnioski konkursowe.

            Lech Dobrowolski – Naczelnik WIR dodał, że mamy również kilka wniosków złożonych do funduszu rozwoju dróg i w tym roku jeśli będzie dofinansowanie, to praktycznie wszystkie inwestycje tylko w 50 %. Na liście podstawowej nie ma naszych wniosków, natomiast  na liście rezerwowej zajmują 10-11 miejsce.

            Radny Zbigniew Prosiński poprosił o wyjaśnienie, na które ulice jest opracowana dokumentacja.

            Lech Dobrowolski – Naczelnik WIR wyjaśnił, że dokumentacja jest praktycznie na wszystkie ulice, na które zostały złożone wnioski. Nieliczna dokumentacja jest do dokończenia i do końca kwietnia najprawdopodobniej wszystkie dokumentacje zostaną wykonane. Zapewnił, że wszystkie ulice zgłoszone do Polskiego Ładu posiadają dokumentacje poza ul. Reymonta, ponieważ remont nie potrzebuje dokumentacji.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja przyjęła przedstawiona informację.

 

 

 

Ad. 11

            Radny Dariusz Domasiewicz poprosił o informację dotyczącą Starego Rynku. Jak dalej będzie to procedowane, na jakim etapie jest miasto, bo na razie nic się  nie sprawdziło z tego, co Pan Prezydent mówił. Ponadto Pan Prezydent wspomniał o problemach w Wydziale Gospodarki Komunalnej i czy w związku z tym Komisja mogłaby uzyskać konkretną informację o tej sytuacji.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że jeśli chodzi o Stary Rynek, to dzisiaj został ogłoszony przetarg i z tego, co wie, zainteresowane są trzy firmy i zobaczymy jakie złożą oferty, bo od tego zależy kontynuacja. Jest przekonany, że uda się ten przetarg rozstrzygnąć i że umowa zostanie podpisana. Dodał, że w poprzednim przetargu cena była satysfakcjonująca, nat0miasy wykonawca ostatecznie nie podpisał umowy twierdząc, że nie doszacował pewnych wydatków. Jeżeli chodzi o Wydział Gospodarki Komunalnej, to dotychczasowy naczelnik wydziału odchodzi z Urzędu Miejskiego, a jego miejsce zajmie obecny na posiedzeniu Komisji Pan Chełstowski. W ostatnich dniach w wydziale nie było kilku osób m.in. osoba odpowiedzialna za cmentarz i trudno było cokolwiek przygotować i stąd ten poślizg. Ma jednak nadzieje, że poradzimy sobie z tym wszystkim i wydział będzie funkcjonował sprawnie. W wydziale są jeszcze dwa wakaty sanitarnika i drogowca.

            Radny Dariusz Domasiewicz zwrócił się z pytaniem, czy kwota na Stary Rynek będzie zwiększona, czy pozostaje w tej samej wysokości.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że budżet jest uregulowany kwotą z ostatniej sesji, gdzie Rada Miejska zgodziła się dołożyć 500 tys. zł do tego zadania. Zobaczymy jakie spłyną  oferty i czy trzeba będzie dokonać modyfikacji kwot.

            Radny Mariusz Tarka zwrócił uwagę na wyłączenia prądu na osiedlach m.in. na osiedlu Łomżyca, gdzie połowa ulica jest oświetlona, a połowa bez prądu.

            Przemysław Chełstowski – p.o. Naczelnika WGK stwierdził, że taki stan rzeczy jest po stronie PGE, a nie po stronie miasta. Wynika to także z uszkodzeń kilku słupów i odbudowa linii potrwa. Jedna ulica może być zasilana z dwóch, a nawet z trzech miejsc. Jest to robione po to, aby wszędzie nie zrobiło się ciemno w momencie awarii. Sieć podzielona jest na trzy fazy i jak wyrzuca całe zasilanie, to część ulicy jest nieoświetlona.

            Radny Tadeusz Kowalewski odnosząc się do odczytu liczników przez MPWiK. Wie, że w spółdzielniach mieszkaniowych odczyt prowadzony jest drogą radiową, natomiast poza osiedlami, w domach jednorodzinnych, odczytu dokonuje inkasent. Czy jest możliwość wprowadzenia podobnego systemu rozliczeń liczników wody tak, jak jest w spółdzielniach mieszkaniowych.

            Radny Maciej Borysewicz – pracownik MPWiK odnosząc się do odczytu radiowego wyjaśnił, że jest to marzenie przedsiębiorstwa i do tego dążą, ale koszt takiej instalacji jest bardzo duży i przy tej inwestycji, która jest prowadzona, w najbliższych latach na pewno tego nie będzie. Starają się na bieżąco montować pojedyncze sztuki i to jest koszt MPWiK-u. Jest taka możliwość, aby ktoś zamontował odczyt radiowy za własne pieniądze. Takie przypadki się zdarzają, ale nie każdego stać i nie każdy chce wydać kilkaset złotych, żeby tę nakładkę radiową mieć. Generalnie przy osobach fizycznych jest taki problem, że MPWiK stara się robić całą ulicę, ponieważ ciężko jest zrobić dla jednej osoby, chociażby była radnym, odczyt radiowy, kiedy pozostałe budynki na ulicy nie będą tego miały. Możemy ewentualnie pochylić się nad ulicą Pana radnego. Dodał, że każdy wodomierz może mieć nakładkę radiową. Jeśli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, to MPWiK rozlicza całe bloki, a nie poszczególne mieszkania. MPWiK nie jest w stanie  zrobić tego w całym mieście, ponieważ jest to gigantyczny koszt. Jedna nakładka to koszt kilkuset złotych przemnożony przez kilkanaście tysięcy razy to wyjdzie ile to jest milionów. Poza tym problem polega na tym, że sama nakładka jeszcze niczego nie powoduje, ponieważ inkasent i tak musi tam iść i w przypadku gdy nie ma nakładki wchodzi fizycznie do mieszkania, czy domu, a jak jest nakładka, to stoi przy bramie i sczytuje licznik elektronicznie. Ekonomicznie to w zasadzie nie ma żadnej różnicy. Jest to tylko wygoda dla mieszkańca, ponieważ podczas odczytu nie musi być w domu. Powtórzył, że MPWiK nie jest w stanie zrobić tego w całym mieście w najbliższych latach, ale może montować pojedynczym odbiorcom na ich koszt, bądź robione są całe ulice wg harmonogramu, który został ileś lat temu ustalony.

            Radny Tadeusz Kowalewski wyjaśnił, że pytanie w sprawie odczytu radiowego zadał w imieniu mieszkańców osiedli, które są w okolicach Chrobrego, Sobieskiego w kierunku rzeki. Czy jest taka opcja w przypadku nowych osiedli, które powstają. Zauważył, że w ostatnim czasie, od czasu pandemii, jest możliwość podawania sms-owo odczytu liczników i jest to bardzo dobre.

            Radny Maciej Borysewicz – pracownik MPWiK stwierdził, że spółka chce i będzie jej zależało na tym, aby robić jak najwięcej odczytów radiowych, a rocznie jest w stanie wykonać 300  nakładek radiowych. W skali miasta jest to bardzo mało, ale z każdym rokiem jest ich coraz więcej. Dodał, że w ostatnich latach dużo się zmieniło jeżeli chodzi o funkcjonowanie działu, w którym pracuje m.in. to, o czym mówił Pan radny Kowalewski, a w tej chwili wprowadzana jest i wdrażana e-faktura, e-archiwum. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenia e-boka, internetowego konta abonenta i wszystko to, co powinno być, pomaga i ułatwia będzie wprowadzone. Dodatkowo będzie powiadamianie mailem i  sms-em odnośnie wystawionej faktury z podaną kwotą do zapłaty.

            Przewodniczący Komisji zaprosił członków Komisji na posiedzenie przed sesją w dniu 23 lutego 2022 roku o godz. 9.00.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                  Komisji Gospodarki Komunalnej,

                                                                                   Rozwoju i Przedsiębiorczości

           

                                                                                             Artur Nadolny

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 24 maj 2022 10:04
  • Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2022 10:06