Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 34/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Wniósł o uzupełnienie porządku obrad o pkt – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ZB w Łomży. Zaproponował, aby był to pkt 6 porządku. Członkowie Komisji nie wnieśli innych uwag i w wyniku głosowania 12 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, przyjęli wniosek Przewodniczącego Komisji. Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad wraz z przyjętą poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 33/22 z dnia 21 marca 2022 r. 2. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach podejmowanych przez miasto i Powiatowy Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta – druk nr 861. 3. Informacja o stanie sanitarnym miasta - druk nr 849. 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok – druk nr 844. 5. Zaopiniowanie uchwał w sprawie: a) określenia sezonu kąpielowego w 2022 roku na terenie miasta Łomża – druk nr 845, 845 A, b) wykazu kąpielisk na terenie miasta Łomży w 2022 roku – druk nr 845, 845 B. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ZB w Łomży – druk nr 866, 866 A. 7. Sprawy różne.

Ad. 1

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji - poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

     Komisja   przyjęła protokół nr 33/22 z dnia 21 marca 2022 r. bez uwag.

 

Ad. 2

            Elżbieta Olejniczak – p.o. Dyrektora PUP w Łomży - przedstawiła informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach podejmowanych przez miasto i Powiatowy Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta (w załączeniu).

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji - otworzył dyskusję.

            Tadeusz Kowalewski – Członek komisji - poprosił o wyjaśnienie dlaczego różnica pomiędzy tzw. otuliną, a miastem w skali bezrobocia jest tak mniej więcej 1-2 punkty oraz czy wobec skali bezrobocia, które od 2009 roku zmniejszyło się 2,5 krotnie lub więcej jakie jest największe zapotrzebowanie jeżeli chodzi o zawody. Jakich specjalistów brakuje w mieście.

            Elżbieta Olejniczak – p.o. Dyrektora PUP w Łomży - wyjaśniła, że udział Łomży we wszystkich działaniach, również z listy bezrobotnych, jest na poziomie ponad 60 %. To się zmienia między 60 %, a 63 % w zależności od miesiąca. Łomża zawsze miała wyższą stopę bezrobocia, niż powiat i wynika to z tego, że jest tutaj dużo gorsza sytuacja, niż w powiecie. Odnosi wrażenie, a wręcz jest przekonana, że spadek liczby osób pochodzących z powiatu łomżyńskiego, z terenów wiejskich, z miasta Jedwabne i Nowogrodu spowodowany jest przede wszystkim trudnościami z dojazdem. Poza tym trzeba zauważyć też, że osoby mieszkające na wsi ostatnio też niechętnie się rejestrują z uwagi na to, że tych ofert pracy, które były dedykowane właśnie do nich jest bardzo niewiele. Myśli też, że ogromny wpływ na brak rejestracji, jeżeli chodzi o kobiety, tych kobiet jest dużo, dużo mniej, niż z miasta. Związane to jest z wszystkimi wsparciami socjalnymi. Wszystkie tzw. plusy, zasiłki spowodowały, że większość pań nie szuka pracy. Mamy również tę świadomość, że większość mężczyzn, którzy zamieszkują powiat łomżyński niestety pracuje w szarej strefie. Uważa, że na wiosnę ta liczba jeszcze bardziej się pogłębi tzn. ta liczba bezrobotnych się zmniejszy, ponieważ ruszą prace sezonowe no i panowie znajdą zatrudnienie gdzieś w okolicy bez wymogów formalnych, zawarcia umów o pracę w jakiejkolwiek formie prawnej. Odpowiadając na drugie pytanie stwierdziła, że nie potrafi określić grup poszukiwanych zawodów. Związane to jest z tym, że na terenie Łomży i powiatu łomżyńskiego tak naprawdę nie mamy branży wiodącej i w związku z tym oferty, które się pojawiają to są oferty, które pochodzą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. One są tak różnorodne jak różnorodna jest działalność tych przedsięwzięć gospodarczych. Oferty są bardzo różne od ofert dla specjalistów bardzo wysokiej klasy z uprawnieniami, szczególnie to dotyczy zawodów budowlanych do ofert dotyczących bardzo prostych prac typu robotnik pomocniczy w produkcji, sprzątaczka itp.

            Tadeusz Kowalewski – Członek komisji - zwrócił się z zapytaniem czy byłaby możliwość, w perspektywie bliższej lub dalszej, określenie obszaru tych profesji. Nie ukrywa, że zajmuje się przygotowaniem studentów i pada pytanie w którym kierunku przeprofilować się, żeby ewentualnie zapotrzebowanie wypełnić i taka jest jego motywacja. Poprosił następnie o informację, czy PUP rejestruje bezrobotnych z Ukrainy i jaka to jest skala, bo z tego co mówił tydzień temu Pan Prezydent Stypułkowski było to ok. 300 osób.

            Elżbieta Olejniczak – p.o. Dyrektora PUP w Łomży - wyjaśniła, że ukończenie szkoły wyższej, nawet bardzo prestiżowej, nie gwarantuje znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie tym bardziej, że dziś naprawdę tych specjalistów jest poszukiwanych bardzo niewielu na otwartym rynku pracy. Jeśli chodzi o obszar wszelkich zawodów informatycznych, to ci ludzie sobie radzą bez pośrednictwa Urzędu Pracy, natomiast dziś nie potrafi wskazać kierunku kształcenia, czy przeprofilowań, które gwarantowałyby w najbliższej przyszłości pracę na lokalnym rynku pracy. Wychodzi z takiego założenia, że każdy z nas ma jakieś marzenia i dążenia, a w związku z tym chyba zawsze będzie lepiej jeżeli będziemy uczyć się tego, czego chcemy się uczyć i pracować w tym obszarze, w którym wydaje się nam, że się spełnimy. Zauważa bardzo duży wzrost przedsiębiorczości wśród ludzi młodych. Maja pomysły bardzo, bardzo różne i niekoniecznie one są związane z kierunkami studiów, które kończą. Z obserwacji i wskaźników efektywności, kiedy po upływie roku, dwóch i trzech jak badają przyznane dotacje, to ten wskaźnik efektywności przekracza 70 % i myśli, że na naszym terenie będziemy stać tymi działalnościami małymi bądź średnimi. Najlepiej radzą sobie absolwenci szkół wyższych ci, którzy mieli do czynienia z przedmiotami dotyczącymi przedsiębiorczości, księgowości. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się wszelkie kursy właśnie księgowość, gdzie ludzie chcą być samowystarczalni i prowadzić swoje biznesy od a do z. Jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś inwestora zewnętrznego, który by stworzył miejsca pracy w liczbie znaczącej dla naszego miasta, czy powiatu, to myśli, że na dzisiaj nikt, kto porusza się na lokalnym rynku pracy nie jest w stanie określić w perspektywie, w którym kierunku ten nasz rozwój pójdzie. Należy przypuszczać, że jako obszar rolniczy należałoby się spodziewać, że ten kierunek będzie się rozwijał. Odnosząc się do obywateli Ukrainy wyjaśniła, że napisali trzy programy, które są dedykowane tylko i wyłącznie uchodźcom z Ukrainy, ponieważ do tej pory korzystamy z tych środków funduszu pracy, które były przeznaczone na początku w limicie algorytmu i one były przeznaczone przede wszystkim dla naszych bezrobotnych. W związku z zaistniała sytuacją napływ dość duży i po kilku tygodniach wyczekiwania i stagnacji, uchodźcy zaczęli rejestrować się w PUP. W tej chwili zarejestrowanych jest 140 osób i większość z nich już pracuje. W ramach aktywnych firm skierowano 120 osób do pracy bądź na staże do pracodawców. Bardzo dużo pracodawców jest zainteresowanych zatrudnieniem Ukraińców bez pośrednictwa urzędu pracy, ale w większości są to oferty, które są zgłaszane dla mężczyzn. Zmieniła się ustawa o cudzoziemcach i pracodawca nie musi składać oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, a także nie musi w ciągu 14 dni zawiadamiać urzędu pracy o zatrudnieniu uchodźcy, o ile ma uregulowany pobyt na trenie Rzeczypospolitej. Z obserwacji wiedzą, że jeszcze przed nowelizacją 50 pracodawców złożyło takie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca i ci ludzie już pracują. Wśród osób, które do nas przyjechały w większości są to młode kobiety z małymi dziećmi i problem polega na tym, że nie wszystkie z tych dzieci dostały opiekę systemową więc nie korzystają ze żłobków i przedszkoli. Bardzo dużo tych dzieci, które cokolwiek rozumieją a zetknęły się jednak z okrucieństwem wojny, potrzebują tak naprawdę wsparcia psychologicznego i nie kwalifikują się do placówek szkolno-wychowawczych.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 17 głosami za – jednogłośnie przyjęła informację określoną drukiem nr 861.

 

Ad. 3

            Przemysław Gosk – PPIS w Łomży - odniósł się do ostatnich doniesień medialnych w kwestii denaturatu. Stwierdził, że od momentu powzięcia informacji na tematu zatruć denaturatem na Śląsku, skontrolowano 6 obiektów – 3 hurtownie, 3 sklepy i w między czasie wpłynęło pismo z wykazem gdzie ten trefny denaturat na terenie województwa podlaskiego się znajduje, a ponieważ problem dotyczy powiatu białostockiego i suwalskiego to w tym momencie odstąpił od kontroli naszego terenu. Poruszył również kwestie uchodźców i stanu epidemiologicznego. Wyjaśnił, że na obecną chwilę mamy 873 uchodźców na terenie miasta i powiatu. Dotychczas było jedno ognisko choroby zakaźnej i to był covid – matka z córką, obie hospitalizowane. Są to mieszkańcy kwatery, a nie z ośrodków uchodźczych. Poza tym na covid chorowała jeszcze jedna Ukrainka z mieszkania prywatnego. Ponadto dwoje Ukraińców, którzy nie mieszkają na terenie naszego miasta, ale przyjechało już jeden z rozpoznanym HIV        i pacjentka z WZW typu C, również z rozpoznaną chorobą.

            Tadeusz Kowalewski – Członek komisji - odnosząc się do informacji stwierdził, że na str. 58 wymienione są kampanie medialne prowadzone przez PSSE Łomża. Nie zauważył kampanii, która kiedyś była, „czystej wody z kranu”. Czy to znaczy, że jest zakończona i czy jakość wody jest na tyle dobra, że można pić wodę z kranu.

            Przemysław Gosk – PPIS w Łomży - potwierdził, że kampania dotycząca wody jest zakończona. Dodał, że osobiście pije wodę z kranu. Poinformował, że współpraca pomiędzy inspekcją sanitarną, a instytucjami miasta jest bardzo dobra i bez zarzutów.

            Leszek Wojewoda – Powiatowy Lekarz Weterynarii - poprosił o pytania.

            Tadeusz Kowalewski – Członek komisji – stwierdził, że uchodźcy przybywają ze zwierzętami. Chciałby wiedzieć, czy to zjawisko jest również obecne w Łomży i jak wygląda kwarantanna tych zwierząt.

            Leszek Wojewoda – Powiatowy Lekarz Weterynarii – poinformował, że kwarantanny jako takiej nie ma. Nie wie jaka jest ilość zwierząt, ale zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii wyznaczone zostały 2 lecznice, jedna na ul. Krótkiej, druga na ul. Wojska Polskiego, gdzie wykonywane są szczepienia przeciw wściekliźnie, jak również zwierzęta są znakowane chipami. Nie prowadzona jest statystyka ilu uchodźców przybywa ze zwierzętami.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 17 głosami za – jednogłośnie przyjęła informację określoną drukiem nr 849.

 

 

Ad. 4

            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2021 rok w działach merytorycznie podległych Komisji (sprawozdanie w załączeniu).

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji - otworzył dyskusję. Stwierdził, że powtórzy pytania, które zadawał Pan Andrzej Grzymała i dopytywał mocno o projekt na halę sportową przy SP nr 4. Jak wiemy temat nie został ruszony, żaden przetarg na ten projekt się nie odbył. Poprosił Prezydenta o udzielenie odpowiedzi dlaczego, co było powodem i dlaczego tak się stało.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – stwierdził, że najprościej mówiąc Pan dyrektor jak był na spotkaniu z Panem naczelnikiem i z nim, został poproszony o przygotowanie pewnych danych dotyczących oczekiwań jeżeli chodzi o lokale dotyczące szkoły, edukacji tudzież obiektów, które są potrzebne na samym placu, bo jak wiadomo jest tam dość mało miejsca odnosząc to do oczekiwanej inwestycji. Takich informacji nie otrzymali. Miały one być podstawą do tego, aby popracować nad koncepcją tego terenu i ogłoszeniem przetargu na projektowanie. Na przestrzeni tych kilku miesięcy widać, że na ten moment nie ma sensu zlecać projektowania, bo sam projekt będzie kosztował 200-400 tys. zł, a wobec sytuacji w budżecie, w gospodarce nie widzi możliwości, żeby miasto mogło taką dużą inwestycję zrealizować na przestrzeni kilku następnych lat tym bardziej, że nie ma żadnych informacji o środkach, z których moglibyśmy skorzystać. Dodał, że w tej chwili miasto podjęło się bardzo zobowiązującego zadania, budowy sali gimnastycznej SP nr 5 i aplikuje o środki zewnętrzne wszędzie, gdzie jest to możliwe. Niestety możliwości jest niewiele, a po drugie czy otrzymamy , obarczone to jest wielką niewiadomą. Powtórzył, że na ten moment generowanie takich wydatków i rozpoczynanie tej całej procedury jest niezasadne. Chciałby wypracować koncepcję, żebyśmy wiedzieli co jest nas czeka, co jest możliwe i jakie jest oczekiwanie, natomiast samo projektowanie wiązałby z możliwościami budżetowymi, które by dawały pozytywne rokowanie w kwestii realizacji tej inwestycji.

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji - stwierdził, że jest mocno zdziwiony wypowiedzią Pana Prezydenta, że Pan Dyrektor nie dał żadnych informacji dotyczących koncepcji, swoich pomysłów co do sal, które miałyby się znajdować w tym budynku, bo chyba Pan Naczelnik dostał taką informację i Pan radny Grzymała również dysponuje materiałami potwierdzającymi, że te dokumenty wpływały do Urzędu Miasta, a co się z nimi stało, nie wie, ale taka bieżąca dokumentacja jest prowadzona i przez urząd i przez Pana Dyrektora. Zwrócił uwagę, że mówimy o roku 2021 i za te 200 tys. zł podejrzewa, że moglibyśmy ten projekt przygotować. Nie wierzy w to, aby w  obecnych czasach myśleli o hali nr 4, ale mówimy o projekcie, który miał być w 2021 roku. Kolejny projekt, też związany z jego nazwiskiem, czyli budowa placów zabaw przy SP 4, które miały być wybudowane w 2021 roku za 90 tys. zł, na który głosowało 4013 osób, nie został zrealizowany. W 2021 roku za te 90 tys. zł można było zrobić coś fajnego, a w 2022 roku, niestety widział ostatnią ofertę, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego i nie została podpisana i dlatego nie, a może całe szczęście, bo to było parę desek i sznurków za 70 tys. zł, więc nie wie, czy coś takiego powinno powstać. Natomiast te dwa projekty te, o którym on wie, nie zostały zrealizowane chyba, że ktoś udzieli Komisji informacji, które inwestycje nie zostały zrealizowane, z których zrezygnowaliśmy, a które zostały przeniesione w czasie. Budżet obywatelski charakteryzuje się tym, że można inwestycje przesuwać w czasie, ale kwota, którą się dysponuje albo nie wystarczy albo zrobi się zupełnie nie to, co było w zamyśle pomysłodawcy.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – poprosił Przewodniczącego Komisji, aby Pan Naczelnik skorygował jakieś takie wycieczki, że coś zostało zaniedbane odnośnie placów zabaw.

            Lech Dobrowolski – Naczelnik WIN - stwierdził, że pozwoli sobie na sprostowanie. Przetarg został przeprowadzony w 2021 roku na place zabaw, o których wspomniał Pan radny. Były to place z budżetu obywatelskiego i place zabaw z tamtego roku żadne nie zostały zrealizowane w 2021 roku. Razem z tymi placami był rozprowadzony jeszcze plac zabaw przy ul. Fabrycznej i Przyjazne Przedszkole, ale to z innego projektu i też to jeszcze w tej chwili jest niezrealizowane, ponieważ oferta została odrzucona z tego względu, że wykonawca przedstawił błędne karty materiałowe na jedno zadanie, a w drugim nie złożył oświadczenia odnośnie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą i dodatkowo przedmiotowe środki dowodowe nie spełniały wymagań. Przetarg ten ponownie został ogłoszony w tym roku i jedno z tych zadań ma pozytywne zakończenie, ponieważ za chwilę będzie podpisanie umowy. Drugie ogłaszamy ponownie i myśli, że to już jutro pojawi się na platformie. Dodał, że wszyscy wiemy co zadziało się w ostatnim roku, że ceny, porównując I kwartał tamtego roku do tego roku, bardzo się zmieniły i wzrosły o kilkadziesiąt procent, co nie jest zależne od nas. Odnosząc się do tematu hali sportowej stwierdził, że te informacje i wytyczne dotarły do niego, aczkolwiek trudno nazwać to wytycznymi. Nazwałby to bardziej tym, co Pan Dyrektor czy osoby, które z Panem Dyrektorem współpracowały, chciałyby ująć w tym projekcie, ale pomimo całego szacunku wydaje mu się, że sale baletowe, sale fitnessu i inne, na terenie który posiadamy, a który objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego i musimy trzymać się wytycznych planu. Oprócz tych dwóch placów zabaw pojawiły się tez inne pomysły m.in. miała być z budżetu obywatelskiego bieżnia w miejscu gdzie będzie posadowiona ta hala sportowa, miała być propozycja drugiego boiska i jeśli te żądania będą skrojone na miarę terenu, którym dysponujemy, no to możemy wówczas o tych wytycznych rozmawiać.

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – odnosząc się do poruszonej bieżni przypomniał, że te projekty nie zostały dopuszczone do głosowania, więc nie ma o czym mówić, ponieważ bieżni i boiska nie będzie. Jeżeli chcemy, aby Dyrektor, który skończył studia wychowania fizycznego był architektem projektu hali, to uważa, że to nie tędy droga. Dyrektor wskazał co by chciał żeby tak się znajdowało, a do Panów należy decyzja co tam faktycznie może być i co się mieści. Nie wymagajmy od Dyrektora, żeby projektował całą halę. On zrobił swój koncert życzeń, a Panowie powinni to zweryfikować i powiedzieć co jest możliwe do zrobienia, a co nie. Dyrektor może mieć swoje wizje, ale myśli, że cieszyłby się żeby cokolwiek było, a my musimy patrzeć realnie. Poprosił o podanie terminu, kiedy był wynik tego pierwszego przetargu na plac zabaw.

            Lech Dobrowolski – Naczelnik WIN – stwierdził, że jak dobrze pamięta, to listopad 2021 r.

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – zauważył, że w listopadzie ceny już były wysokie i szkoda, że nie było to robione dosyć wcześniej.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – poprosił Przewodniczącego Komisji, aby nie insynuował, że ktoś prowadzi jakieś celowe działania, żeby cokolwiek zaniedbać. Może Pan Przewodniczący mierzy to swoimi kategoriami.

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – stwierdził, że nikogo nie mierzy swoimi kategoriami i poprosił, żeby Pan Prezydent nie mówił w ten sposób, bo obraża go w tym momencie.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – stwierdził, że Pan Przewodniczący robi wycieczki w jego kierunku, a jeżeli słyszy, żeby nie mierzyć taką miara wszystkich innych, a szczególnie jego, to się obraża. Podkreślił, że wszystkie zadania, a te z budżetu obywatelskiego są szczególnie objęte troską, ale niech Pan Przewodniczący nie oczekuje, że nie jest możliwe w styczniu, w lutym, marcu ogłosić wszystkie przetargi. Przy tym zasobie ludzkim, którym dysponujemy, nie jest to możliwe, aby ogłosić wszystkie przetargi w ciągu I kwartału. Podczas różnych spotkań Komisji, sesji Rady rozmawialiśmy o tym, że zależy nam na tym, aby w I kwartale, zimą jeszcze przygotować się do przetargów, ale fizycznie nie jest to możliwe. Są sprawy mega trudne, sprawy bardzo poważne kwotowo, sprawy obwarowane terminami związanymi z dofinansowaniami i są sprawy takie jak w budżecie obywatelskim, które są drobniejsze i które muszą być odłożone na możliwą do realizacji chwilę. Biuro zamówień publicznych ma taki skład osobowy , jaki ma, a ponadto zdarzają się absencję, ludzie odchodzą, nowo zatrudnieni pracownicy muszą się wdrożyć i to wszystko dotyczy zespołu ludzkiego.

            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta – zwróciła uwagę, że zadania inwestycyjne w sprawozdaniu zostały opisane na 70 stronach z uzasadnieniem dlaczego zadanie nie zostało zrealizowane, dlaczego zostało przesunięte. Każde zadanie opatrzone jest pełną informacją łącznie z przetargami, czy było rozstrzygnięcie, a jeśli nie było, to z jakiego powodu.

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – zwrócił się z pytaniem, w którym momencie ucieka się do wycieczki osobistej w stosunku do Pana Prezydenta, bo Pan Prezydent tak powiedział. Nie przypomina sobie, żeby cokolwiek takiego powiedział. Pan Prezydent odpowiadając na jego pytania zaczął go obrażać mówiąc o jakichś kategoriach. Stwierdził, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a jeżeli Pan Prezydent ma coś do niego, to jest to sprawa Pana Prezydenta, ale nie pozwoli się obrażać. Poprosił również, aby Pan Prezydent mówił prawdę tak samo, jak to, że Pan Dyrektor nie dał żadnych notatek.

 

            Andrzej Grzymała – Członek Komisji – podziękował Panu Przewodniczącemu za troskę o jego pytania. Zapewnił, że sam dałby sobie radę zadając pytanie Panu Prezydentowi, co też uczynił. Dowiedział się co i jak i uważa, że jest to zasadne w pewnym stopniu, dopóki nie skończy się inwestycja w SP nr 5, aby nie powiększać wydatków z budżetu miasta. Podkreślił, że nie, na dzisiaj nie posiada żadnych papierów, które niby przekazał Pan Dyrektor, gdzie miałoby być zapotrzebowanie na różne inwestycje, sale itd. Życzenia były słowne, a dokumentów nie widział i nie jest w ich posiadaniu. Dodał, że wiadomo, że radni są radnymi z poszczególnych okręgów wyborczych i starają się, aby w ich okręgach były realizowane inwestycje i za tym optują. Hala sportowa przy SP nr 4 jest dla niego bardzo ważną sprawą, ale dowiedział się od Pana Prezydenta, że dobrze by było, aby chwilę zaczekać, żeby ta dokumentacja, która zostanie wykonana nie przeleżała 2-3 lata i mielibyśmy znów ponownie wydawać pieniądze na jej odnowienie.

            Lech Dobrowolski – Naczelnik WIN – przedstawił wykaz obiektów oświatowych, które posiadają pozwolenia na budowę.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – stwierdził, że dokumentacji jest kilkanaście , które należy zrealizować. Niektóre są w toku, ponieważ są etapowane i możemy je realizować, ale niestety kluczowy problem jest taki, że możliwości dofinansowania realizacji tych projektów jest stosunkowo niewiele. Takim przykładem jest SP nr 9, gdzie odstąpiono od realizacji i rozstrzygnięcia kolejnego przetargu, ponieważ kwota dalece przerosła od tej, którą dysponowaliśmy. Mieliśmy 2,5 mln. zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu, natomiast kwota 10,5 mln. zł absolutnie przerosła możliwości budżetu. To tylko potwierdza, że czasy, w których przyszło nam pracować są mega trudne i trzeba, zanim rozbudzi się te oczekiwania, mieć świadomość, że nasze chcenie ma niewielkie znaczenie, bo weryfikują to twardo ceny w ofertach, które są składane w ramach przetargów.

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – zwrócił się z pytaniem do Naczelnika WIN, czy dostał dokument, który Pan Dyrektor złożył i w którym przedstawił swoje oczekiwania.

            Lech Dobrowolski – Naczelnik WIN – potwierdził, że dostał.

            Andrzej Wojtkowski – Członek Komisji – stwierdził, że na pewno w tej sali nie ma ani jednej osoby, której nie zależałoby na tym, aby hala sportowa przy SP nr 4 powstała, bo jest to jedyna szkoła, w której tej hali nie ma i jest to bardzo ważna inwestycja. Najbardziej boleje nad halą sportową przy SP nr 9, która od 1997 roku, kiedy została wybudowana, nie była ani razu remontowana. Hala ta jest w bardzo złym stanie, miedzy oknami są dziury na zewnątrz, z dachu kapie woda, na samym wejściu sufit jest popękany. Uważa, że ta inwestycja powinna się wydarzyć w najbliższym czasie i to jest priorytet. Ponadto zwrócił uwagę, że od końca lat 80-tych i początku lat 90-tych, kiedy powstały bloki przy ul. Kasztelańskiej, ul. Kasztelańska nie była remontowana. Łatane były tylko dziury i nic więcej nie było robione. Przez ponad 20 lat nie była remontowana hala sportowa, przez ponad 20 lat nie była remontowana ulica przy której mieszkają tysiące ludzi, codziennie przejeżdżają tysiące samochodów i o tym musimy wiedzieć. Jako radny z tego okręgu naciska na to, aby te inwestycje się wydarzyły mimo wszystko.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – stwierdził, że również ubolewa nad tym, że „dziewiątka” nie mogła być zrealizować, a uspokoił i poprosił Państwa radnych o akceptację, ponieważ wie, że Pani Dyrektor wystąpi z takim wnioskiem i już oszacowaliśmy kwestię wymiany stolarki. Pan Prezydent będzie wnioskował o przesunięcie środków na ten cel na majowej sesji, abyśmy mogli w wakacje przeprowadzić wymianę stolarki. Zgodził się z radnym Wojtkowskim jeśli chodzi o ul. Kasztelańską, która jest w bardzo złym stanie technicznym. Jest ona w Polskim Ładzie i czekamy na decyzję i rozstrzygnięcia.

            Mariusz Tarka – Członek Komisji - odnosząc się do termomodernizacji III LO przypomniał, że mieliśmy najpierw realizować Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Rybaki i skoro wszyscy zabiegają o swoje regiony to on zabiega o wasz region. Zauważył, że szkoła ta od 33 lat nie była w ogóle remontowana. Zwrócił się z prośbą, aby najpierw skupić się na tym przetargu, może najpierw niech ta „budowlanka” będzie i o to by apelował.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – uspokoił, że jedno już trwa, jest na finale i będziemy to ogłaszać, a LO III jeżeli Rada zdecyduje o przesunięciu tych środków, to będzie realizowane. Nie stanie się to z dnia na dzień, tylko musimy przygotować pełen przetarg, dokumentację i ogłosić zadanie nie jednoroczne, a wieloletnie. Poinformował Panią Dyrektor, że przymierzymy się do całego zadania, które będzie rozpisane na kilka lat i uspokoił, to nie wyklucza tamtego.

            Lech Dobrowolski – Naczelnik WIN – poinformował, że przetarg na „budowlankę” jest na ukończeniu. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, to w tym tygodniu przetarg zostanie zakończony.

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – poprosił, aby członkowie Komisji w dyskusji skupiali się na roku 2021.

            Tadeusz Kowalewski – Członek Komisji – stwierdził, że każdy z nas startował z poszczególnych okręgów, ale każdy radny otrzymał legitymację radnego miasta Łomży, a nie okręgu tego, czy innego. Jego zdaniem miasto, urzędnicy powinni wskazać priorytety w mieście, rzeczy, które są najważniejsze do zrobienia. Dodał również, że oczywiste jest, że „dziewiątka” potrzebuje remontu, ale „czwórka” nigdy nie miała prawdziwej hali sportowej i radni mogą się przebijać, która jest ważniejsza, a która inicjatywa jest mniej ważna. Pan radny wskazał na potrzebę priorytetową, tzn. zagrożenie życia. Jest to istotne i oczywiste i należy się tym zająć co w danej chwili jest najważniejsze. Natomiast przebijanie się, że radny jest z tego, czy tamtego okręgu i która szkoła jest mu bliższa, mija się z celem.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 7 głosami za, przy 7 głosach przeciw i 3 głosami wstrzymującymi nie zajęła stanowiska w sprawie wykonania budżetu miasta Łomża za 2021 rok w działach merytorycznie podległych Komisji.

 

Ad. 5

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – otworzył dyskusję na temat określenia sezonu kąpielowego w 2022 roku i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łomża (wniosek i projekty uchwał w załączeniu).

            Marek Dworakowski – Członek Komisji – stwierdził, że ma dwa pytania. Ile, do 31 stycznia zgodnie z prawem wodnym, wpłynęło wniosków chętnych do organizowania kąpielisk i czy były takie wnioski. Odnosząc się do współrzędnych geograficznych granic kąpieliska stwierdził, że już w szkole podstawowej uczono go, że jest 360 °, 60 minut i 60 sekund i wg niego współrzędne są błędnie określone.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – stwierdził, że nie odpowie na pytanie Pana radnego, ponieważ nie jest to dokument, który przez niego przechodził. Projekty zostały przygotowane przez WKS, a na posiedzeniu nie ma nikogo z tego wydziału i to pytanie trzeba zadać na innym forum.

            Marek Dworakowski – Członek Komisji – wyjaśnił, że co innego jest kąpielisko, a co innego miejsce do kąpieli. Z tego, co wie zgłoszeń na kąpielisko jako takich nie było w tamtym roku, a w związku z tym, nie możemy procedować kąpieliska. Podkreślił, że do 31 grudnia miasto zgłasza wniosek do Wód Polskich wraz ze wszystkimi załącznikami i na podstawie takiego wniosku przystępuje się do procedowania wykazu kąpielisk i ustala się sezon kąpielowy. Jeżeli takiego wniosku nie ma, to nie wie na jakiej podstawie jest to procedowane.

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – zaproponował, aby Komisja nie opiniowała przedłożonych projektów uchwał.

            Tadeusz Kowalewski – Członek Komisji zwrócił uwagę, że nie ma co debatować, powtarzać sprawę 5 razy. Nasz radny Pan Marek, specjalista wskazał konkretne błędy, trzeba je poprawić i   przygotować dobry wniosek. Uważa, że Pan Przewodniczący Komisji ma rację, ponieważ faktycznie nie mamy nad czym głosować.

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – zamknął realizację pkt-u 5.

 

Ad. 6

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ZB w Łomży (w załączeniu).

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – otworzył dyskusję.

            Zbigniew Prosiński – Członek Komisji – wniósł o wykreślenie z projektu statutu w § 3 rozdz. II punktu 12 w brzmieniu: utrzymanie cmentarza komunalnego i zarządzanie nim wraz z obiektami znajdującymi się na jego terenie, świadczenie usług grabarskich i innych związanych z prowadzeniem tego cmentarza. Biorąc pod uwagę jakie dzisiaj radni otrzymali odnośnie samego regulaminu, który został uchwalony przez Radę Miejską na poprzedniej sesji, gdzie okazał się on totalnym bublem prawnym, podtrzymuje swoje zdanie i uważa, że taki zapis w statucie nie jest konieczny. W związku z tym, że Prezydent zlecił zarządzanie cmentarzem już w marcu, wszystko działa i ma nadzieję, że jak trzeba i pieniądze też będą się zgadzały, nie widzi powodu, żeby taki zapis w tym statucie istniał. Wniósł o przegłosowanie postawionego wniosku.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – poprosił, aby nie określać uchwały mianem „bubla prawnego”, bo nie jest to stwierdzone. Rzeczywiście są uwagi i Wojewoda uchylił tę uchwałę, ale jest to wstępna analiza, ponieważ dopiero dzisiaj otrzymaliśmy ten dokument, który mecenasi przeglądali. Dodał, że będziemy się odwoływać i ma nadzieje, że skutecznie korygując niektóre zapisy i drobne pomyłki pisarskie dotyczące numerów paragrafów. Jego zdaniem należy poczekać do rozstrzygnięcia ostatecznego, które pozwoli stwierdzić, czy rzeczywiście jest to wadliwy dokument, czy też nie.

            Marek Dworakowski – Członek Komisji – odnosząc się do zarządzania mieniem Skarbu Państwa w imieniu starosty, jego zdaniem, jest problematyczne. Zakłady budżetowe mogą tylko zarządzać mieniem miasta. Czy my możemy podejmować taką uchwałę jeśli możemy wykonywać tylko zadania własne. Nadzorowanie mieniem Skarbu Państwa nie jest zadaniem własnym, jest wielce wątpliwe i będzie łatwe do zaskarżenia przez każdego obywatela miasta.

            Zbigniew Prosiński – Członek Komisji – stwierdził, że kolejnym argumentem, który przemawia za tym, że powinno to być usunięte jest fakt, ze jeśli chodzi o budynki w projekcie statutu mówi się o administrowaniu, a w przypadku cmentarza o zarządzaniu. Niby podobne stwierdzenia, ale zarządzanie i administrowanie są to dwa różne zadania. Jego zdaniem jest to dość nieprecyzyjne i wniósł jak na wstępie o usunięcie pkt-u 12.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – zgodził się z wypowiedzią radnego Marka Dworakowskiego. Uważa, że Pana radnego uwaga jest bardzo słuszna w kwestii zarządzania wspólnotami i rzeczywiście te ostatnie wyroki dają podstawę prawną do tego, co było wcześniej kwestionowane, aby zakłady komunalne, w imieniu miasta, zarządzały wspólnotami mieszkaniowymi. Podobnie jest z budynkiem przy ul. Nowej, który jest w zarządzie miasta. Zauważył, że na projekcie uchwały jest podpis radcy prawnego. Projekt był analizowany prawnie wg wiedzy radcy, wg analizy, która poczyniliśmy i którą oni poczynili, jest to absolutnie zasadne i mało tego w niektórych miejscach praktykowane, ponieważ jest już kilka budynków Skarbu Państwa, którymi zarządza MPGKiM. Chodzi tylko o uporządkowanie pewnej sytuacji formalno-prawnej, która poniekąd istnieje.

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – poddał wniosek radnego Zbigniewa Prosińskiego pod głosowanie.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 5 głosach wstrzymujących, wniosek przyjęła.

            Następnie Komisja, w wyniku głosowania przy braku głosów za, 7 głosach przeciw i 5 głosach wstrzymujących, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 866 A.

 

Ad. 7

            Dariusz Domasiewicz – Członek Komisji – przypomniał, że na sesji dyskutowano na temat cmentarza i pewnych nieprawidłowościach, które tam się działy, zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego, aby Komisja zajęła się tym tematem i aby w porządku obrad był tylko jeden punkt dotyczący cmentarza. Chciałby zapoznać się z protokołami przejęcia cmentarza przez MPGKiM oraz z protokołami kontroli w trakcie administrowania cmentarzem przez poprzedniego zarządcę wraz z zaleceniami pokontrolnymi. Uważa, że na posiedzenie należałoby zaprosić Pani Dyrektor MPGKiM oraz firma, która dotychczas administrowała cmentarzem dlatego, że na sesjach słyszymy co innego, w przekazach medialnych co innego. Dodał, że temat jest bardzo ważny tym bardziej, że jest mowa o podwyżkach 500 %, które jedno negują, inni potwierdzają i myśli, że trzeba na posiedzeniu Komisji rzetelnie wyjaśnić, żeby radni mieli pełną wiedzę, ile to będzie kosztować, jak to zostało przejęte czy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Chciałby, aby strony mogły się wypowiedzieć, a radni żeby mogli się zapoznać.

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – zobowiązał się do zorganizowania posiedzenia Komisji, którego tematem będzie cmentarz komunalny.

            Andrzej Podsiadło – Członek Komisji – odniósł się do palenia niedozwolonych substancji w budynkach jednorodzinnych. Budynek, w którym spalane są takie substancje znany jest policji, straży miejskiej jak również znany jest w Urzędzie Miejskim. Jest to budynek znajdujący się na terenie dawnego szrotu samochodowego. Uważa, że jest to skandal, aby na terenie miasta, w dolinie rzeki Narwi, ludzie, którzy nie powinni mieszkać w tym mieście, robią to i ten skandal dzieje się tam od n-stu lat. Zwrócił się z prośbą o sprawdzenie, czy budynek ten nadaje się do zamieszkania. Odniósł się również do kwestii przeniesienia pojemników na śmieci w okolicę kaplicy na starym cmentarzu. Uważa, że tak nie może być i poprosił o sprawdzenie tego stanu rzeczy.

            Przemysław Chełstowski – p.o. Naczelnika WGK – poinformował, że pojemniki zostały przeniesione, ponieważ część śmieci „lądowało” z nie naszej części cmentarza.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – stwierdził, że miasto zarządza cmentarzem teoretycznie, ponieważ pochówki są gestii proboszcza katedry i próbujemy od jakiegoś czasu to uregulować. Proboszcz skłania się do tego, aby przekazać 2-3 działki w różnych miejscach miasta Łomży jako zamiana na ten teren, który chciałby przejąć na terenie cmentarza przy ul. Kopernika. W administracji miasta zostałaby kaplica i ta pierwsza, historyczna część cmentarza, gdzie nie odbywają się pochówki. Pozostała część cmentarza byłaby w gestii proboszcza. Chciałby zapytać, czy byłaby zgoda i przyzwolenie, żeby to procedować, czy też takiej woli nie ma i usztywniamy stanowisko.

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – poprosił o przygotowanie materiałów i przedłożenie radnym, aby było wiadomo o jakie tereny chodzi w przypadku zamiany.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                  Komisji Gospodarki Komunalnej,

                                                                                     Rozwoju i Przedsiębiorczości

           

                                                                                           Artur Nadolny

 

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 24 maj 2022 10:08
  • Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2022 10:10