Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nabór wniosków na dotacje celowe dla ROD

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane przez położone na terenie Miasta Łomża rodzinne ogrody działkowe

Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na obszarze Miasta Łomża mogą uzyskać z budżetu Miasta Łomża dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Udzielenie dotacji następuje na wniosek złożony wyłącznie przez zarząd ROD lub osobę przez niego upoważnioną. Zarząd ROD musi załączyć pełnomocnictwo z Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców dotyczące ubiegania się o dotację.

Regulamin, wzór wniosku o udzielenie dotacji i wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji określa „Tryb postępowania o udzielenie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji dotowanych zadań” stanowiący załącznik do Uchwały nr 48/VI/19 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 27 lutego 2019r.    (załączono do ogłoszenia).

Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać w terminie od 31 maja do 10 czerwca 2022r. w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1, 18 – 400 Łomża lub wysłać pocztą tradycyjną na ww. adres ( decyduje data stempla pocztowego ).

Wnioski rozpatrywać będzie komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łomża, która pod uwagę brała będzie m.in. wysokość środków własnych ROD na realizację zadania.

Harmonogram składania i rozpatrywania wniosków o dotacje celowe dla ROD:

L.p

Działanie

Termin

1

Składanie wniosków o dotację celową

31.05 – 10.06.2022

2

Rozpatrywanie wniosków przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Łomża

13.06 – 30.06.2022

3

Ogłoszenie wyników naboru wniosków

do 10 lipca 2022

 

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy Miasta Łomża z ROD.

W budżecie Miasta Łomża na rok 2022 na dotacje celowe dla ROD przeznaczono łączną kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ).

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1, 18 – 400 Łomża, tel. 86 216 24 63. Osoba do kontaktu: Fabiszewski Krzysztof.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 31 maj 2022 08:51
  • Data opublikowania: wtorek, 31 maj 2022 09:03
  • Wytwarzający informację: Mariusz Chrzanowski Prezydent Łomży
  • Opublikował(a): Księżyk - Chojnacka Anna
  • Zaakceptował(a): Kornelia Duda - naczelnik WKS
  • Artykuł był czytany: 139 razy