Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu na magazyn na części samochodowe wraz z przebudową i nadbudową oraz rozbudową, na terenie położonym w Łomży przy Alei Legionów 147G, obejmującym działkę o numerze geod. 12327/8

Łomża, dnia 04.07.2022 r.

WAR.6730.21.2022.AS

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Hanny Gosk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża została wydana decyzja nr 36/2022 z dnia 04.07.2022 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej nazmianie sposobu użytkowania garażu na magazyn na części samochodowe wraz z przebudową i nadbudową oraz rozbudową, na terenie położonym w Łomży przy Alei Legionów 147G, obejmującym działkę o numerze geod. 12327/8.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Nowa 2, pok. nr 337, tel. 86 2156812. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Prezydenta Miasta
Tomasz Walczuk
Architekt Miejski
Naczelnik Wydziału Architektury

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2022 14:05
  • Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2022 14:09
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 5 sie 2022 09:21
  • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta Tomasz Walczuk Architekt Miejski Naczelnik Wydziału Architektury
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 763 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej