Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 36/22 z dnia 23 maja 2022 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności, stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Dodał, że wpłynęła autopoprawka Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie. Radni otrzymali również wniosek i projekt uchwały w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych i czy ktoś będzie wnosił o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad Komisji. Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – zwrócił się z pytaniem, dlaczego ten punkt nie jest w porządku obrad. Artur Nadolny - Przewodniczący komisji – wyjaśnił, że zaproszenie na posiedzenie Komisji było wysyłane we wtorek. W środę „poszły” zaproszenia na sesję, a dopiero w czwartek radni otrzymali zmieniony regulamin cmentarzy. Ponowił pytanie, czy ktoś będzie wnioskował o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta – wniósł o wprowadzenie do porządku obrad pkt-u: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży. Artur Nadolny - Przewodniczący komisji – poddał pod głosowaniem wniosek Pana Prezydenta Garlickiego. Komisja, w wyniku głosowania 4 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących, nie przyjęła poprawki do porządku obrad. Komisja, w wyniku głosowania 15 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 35/22 z dnia 11 maja 2022 r. 2. Omówienie wyjazdowego posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 19 maja 2022 roku. 3. Ocena bezpieczeństwa w mieście na podstawie informacji Komendanta: PSP – druk nr 838, KMP, ITD, Straży Miejskiej oraz informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach w granicach m. Łomża - druk nr 848. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok w działach merytorycznie podległych Komisji wraz z autopoprawką – druk nr 882, 882 A, 882/1, 882B. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” – druk nr 871, 871 A. 6. Sprawy różne.

Ad. 1

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji - poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

     Komisja   przyjęła protokół  nr 35/22 z dnia 11 maja 2022 r. bez uwag.

 

Ad. 2

Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – otworzył dyskusję na temat wyjazdowego posiedzenia Komisji. Poinformował, że w dniu 19 maja 2022 roku  członkowie Komisji wybrali się na przegląd dróg miejskich oraz inwestycji, a pierwszym kierunkiem była inwestycja w Czerwonym Borze. Komisja dokonała przeglądu ciepłowni, dróg miejskich, a Pan Naczelnik robił notatki, zapisywał uwagi radnych i pewnie będzie to realizowane.

Ireneusz Waldemar Cieślik – Wiceprzewodniczący Komisji – poinformował, że wyjazdowe posiedzenie Komisji odbyło się pod zmienionym porządkiem. Zgodnie z porządkiem obrad, Komisja miała zwiedzać tylko i wyłącznie  drogi miejskie i nie było żadnej inwestycji typu Czerwony Bór, to po pierwsze.  Po  drugie nie było quorum. Na 20 radnych w posiedzeniu uczestniczyło tylko 8, a w związku z powyższym Komisja nie powinna się odbyć. Dlatego też uważa, że nie mamy o czym rozmawiać w chwili obecnej ze względu na to, że ta Komisja nie powinna była się odbyć. I po trzecie, o tym, że będziemy „zwiedzać” Czerwony Bór, członkowie Komisji dowiedzieli się w busie. Z racji tego, że został zmieniony program, jego zdaniem, już nie powinno być wyjazdu. Poprosił o wyjaśnienie pozostałym radnym dlaczego tak się stało.

Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – zauważył, że tematem posiedzenia był przegląd ulic w mieście oraz realizowanych inwestycji. W temacie nie były wyszczególnione inwestycje tylko ogólnie realizowanych inwestycji w mieście. Jeżeli chodzi o brak quorum, to była część Komisji, kto miał ochotę to pojechał, nie było  żadnego głosowania, a więc uznał, że trzeba pojechać, zobaczyć, ponieważ  po to Komisja się spotkała. Dodał, że godzina 11.00 nie wszystkim odpowiadała i część radnych usprawiedliwiło swoją nieobecność. Wsiadając do samochodu  poinformował, że jest propozycja przeglądu ciepłowni w Czerwonym Borze. Nie słyszał ani słów sprzeciwu, nie widział, żeby ktoś chciał wysiąść. Jeżeli ktoś nie miał ochoty, mógł  nie uczestniczyć w przeglądzie, ale uważa, że taki przejazd do Czerwonego Boru był z korzyścią dla radnych i dlatego też jego klub jest za wprowadzeniem  tematu zakupu ciepłowni w Czerwonym Borze do porządku obrad sesji. Podkreślił, że nikogo nie ocenią, chcą tylko mieć informacje, które radnym się należą.

Andrzej Grzymała – Członek Komisji – zwrócił uwagę, że tematem dzisiejszego posiedzenia jest omówienie wyjazdowego posiedzenia Komisji.  W związku z tym, że nie było quorum to jakie to posiedzenie Komisji. Rozumie gdyby to była wycieczka radnych w celu zapoznania się z inwestycją, ale nie posiedzenie Komisji.

Tadeusz Kowalewski – Członek Komisji – zwrócił się z pytaniem jakie wnioski wynikają z tej Komisji.

 Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – wyjaśnił, że jednym z wniosków jest wprowadzenie tematu celowości zakupu ciepłowni w Czerwonym Borze wraz z oczyszczalnią do porządku obrad sesji. Pan Naczelnik zapisał  szereg informacji na temat stanu dróg, gdzie i co trzeba poprawić więc liczymy na to, że uwagi radnych będą realizowane, a miejsca, gdzie jest niebezpiecznie będą poprawione. Stwierdził następnie, że chciałby uzyskać harmonogram malowania znaków poziomych na ulicach w mieście.

Tadeusz Kowalewski – Członek Komisji – poprosił  o informację, czy te notatki robione przez urzędnika będą do wglądu radnych lub będą przekazane radnym, aby radni nie powtarzali się pisząc interpelacje do Pana Prezydenta.

Przemysław Chełstowski – Naczelnik WGK – stwierdził, „że  uczestniczył, niefortunnie akurat, w tym wyjeździe, który miał dotyczyć tylko i wyłącznie dróg  oraz inwestycji miejskich.  Sporządził notatki, które dotyczyły tylko jednego skrzyżowania  ul. Szosa Zambrowska z ul. Owocową i była mowa o tym, że ul. Owocowa jest projektowana i przewidziana do remontu. Drugą ulicą była ul. Przykoszarowa, gdzie jest zapadlisko w chodniku i to zostało przekazane do MPGKiM celem naprawy oraz trzecia ul. Kołłątaja, która jest przewidziana do remontu i w planowanym remoncie. Notatek nie było zbyt dużo do tworzenia i nie wiadomo co było tworzyć, jak drogi są przewidziane do remontu i my wiemy o stanie tych dróg”.

Zbigniew Prosiński – Członek Komisji – poprosił o informację dotyczącą ul. Reymonta, w sprawie której rozmawiał telefonicznie z Panem Naczelnikiem WGK.

Przemysław Chełstowski – Naczelnik WGK – stwierdził, był tam, obejrzał te miejsca na ul. Reymonta i zostało  zlecone MPGKiM w ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzenie przeglądu, weryfikacji i przeprowadzenia naprawy. Ze względu na to, że w chwili obecnej MPGKiM ma bardzo dużo zleceń w ramach bieżącego utrzymania nie zostało to ujęte w maju i zostanie wykonane to w czerwcu jako naprawy bieżące.

Jan Olszewski – Członek Komisji – nie zgodził się z wypowiedzią Pana Naczelnika, że  skrzyżowanie ul. Owocowej z drogą do Zambrowa jest przewidziane do realizacji, ponieważ w tej chwili są tam  duże koleiny zagrażające bezpieczeństwu samochodom, które wyjeżdżają z ul. Owocowej.  Uważa, że tu jest potrzebne frezowanie tego odcinka, który zapewni bezpieczne poruszanie się po  drodze. Nie można twierdzić, że jest to w planie, ale kiedy za rok, za dwa , za trzy będzie realizacja tego odcinka, w sytuacji, gdy zagrożenie jest tak duże i potrzebne są konkretne działania, żeby poprawić warunki bezpieczeństwa.

 

Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – stwierdził, że Pan Naczelnik  przyjął do wiadomości informację Pana radnego Olszewskiego. W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, zamknął realizację pkt-u  2

 

Ad. 3

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – otworzył dyskusję na temat bezpieczeństwa  w mieście na podstawie informacji Komendanta: PSP (w załączeniu)  KMP, ITD, Straży Miejskiej  oraz stanu bezpieczeństwa na drogach w granicach m. Łomża (w załączeniu). Poinformował, że przedstawiciela ITD nie będzie na posiedzeniu Komisji.

            Tadeusz Kowalewski – Członek Komisji – zwrócił uwagę na skrzyżowanie ul. Sikorskiego i ul. Pana Tadeusza, gdzie kilka miesięcy temu miała miejsce kolizja. Dodał, że kolizje  często zdarzają się na tym skrzyżowaniu, a nie zauważył tego w raporcie i czy może się jeszcze to znaleźć w tym dokumencie. Ponadto poprosił o wyjaśnienie, czy w działaniach służb przewidziane są procedury dotyczące ewakuacji na wypadek wojny, czy są takie miejsca ewakuacji.

            Adam Kalinowski – Z-ca Komendanta PSP – stwierdził, że jako takich procedur nie ma, jak również nie ma miejsc do ewakuacji.

            Jarosław Nowakowski – WRD KMP – wyjaśnił, że w ubiegłym roku na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Pana Tadeusza był jeden wypadek,  jedna kolizja, jedna osoba ranna. W tym roku nie ma szczegółowych danych, czy kolizje występowały na tym odcinku drogi, ale w ubiegłym roku było tylko 2 zdarzenia. Dodał, że tam jest problem natury przejścia dla pieszych. KMP opiniowała kilka razy, żeby stworzyć tam sygnalizacyjną,  pulsacyjną  do przejścia dla pieszych, żeby kierowcy widzieli, że dojeżdżają do przejścia dla pieszych.

            Paweł Żebrowski – Straż Miejska – odnosząc się do miejsc ewakuacji stwierdził, że Straż Miejska jest częścią Urzędu Miejskiego i w tym zakresie podlega pod regulacje, które są wypracowanie przez  Wydział Zarządzania kryzysowego i chyba bardziej szczegółowych informacji pracownicy tego wydziału byliby w stanie udzielić.

Andrzej Podsiadło – Członek Komisji – poprosił Komendanta Straży Miejskiej o informację na temat monitoringu miejskiego.

Paweł Żebrowski – Straż Miejska – poinformował, że co do zasady monitoring miasta funkcjonuje, a od 2 miesięcy jest wdrażanie nowego oprogramowania.  Kamery są wpinane do nowszego  oprogramowania, które daje dużo więcej możliwości, jak również obraz z kamer jest dużo lepszej jakości, co docenili również Panowie z policji, którzy porównywali nagrania. Część kamer będzie wymiana na nowsze, a co do niektórych maja być dokupione moduły szyfrujące, które poprawią bezpieczeństwo kamer. Powtórzył, że monitoring funkcjonuje.  Jeżeli chodzi o szczegóły, to zaprosił Pana radnego Podsiadło do siedziby Straży Miejskiej, gdzie wszystkie kwestie, interesujące Pana radnego zostaną wyjaśnione.

Jan Olszewski – członek Komisji poruszył kwestię stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie skeate parku w związku z wyprowadzaniem przez okolicznych mieszkańców psów. Ponadto zwrócił uwagę, że mamy ścieżki rowerowe, ale rowerzyści zamiast korzystać ze ścieżek rowerowych korzystają z chodników, gdzie poruszają się piesi.  To samo dotyczy osób korzystających z hulajnóg, którzy jeżdżą z dużo prędkością. Warto zwracać na to uwagę i zapobiegać, a ma takie wrażenie, że mamy dużo jeszcze do nadrobienia w tym zakresie. Zwrócił również uwagę, że psy wyprowadzane są bez kagańców.

            Paweł Żebrowski – Straż Miejska – stwierdził, że jeżeli chodzi o skeate park i strzelnicę, to patrole Straży Miejskiej, szczególnie te popołudniowe, maja to w zadaniach stałych z tego, co wie w sposób dość mocny zostało ograniczone przebywanie czworonogów na terenie strzelnicy, bo ile wcześniej interwencji przy każdej wizycie patrolu było więcej, to w tym momencie zdarzają się pojedyncze przypadki. Nie ukrywa, że wynika to tez z tego względu, że osoba, która widzi zbliżający się patrol, opuszcza szybko teren strzelnicy. Zapewnił, że skeate park i teren strzelnicy cały czas pozostają w zainteresowaniu Straży Miejskiej. Wyjaśnił również, że w ustawie o trzymaniu zwierząt jest zapis, który wyszczególnia dokładnie rasy, które muszą być wyprowadzane w kagańcu. Wyjaśnił, że prawda jest taka, że tych ras psów groźnych w rozumieniu ustawowym jest niewiele. Nam się wydaje, że pies jest groźny, a okazuje się, że nie tego w zapisie bezpośrednim. Musza to być psy rasy czystej, a większość są to mieszańce i właściciele wiedzą, że nie muszą stosować kagańca. Pies musi być zawsze na smyczy, kaganiec  dotyczy tylko tych wyszczególnionych ras, gdzie pies musi być i na smyczy i w kagańcu. Strażnicy zwracają uwagę właścicielom psów, aby zachowywali należytą kontrolę nad tymi zwierzętami.

 

            Więcej uwag na temat bezpieczeństwa w mieście nie zgłoszono.

 

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji - zamknął realizację pkt-u 3.

 

Ad. 4

                Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta – przedstawiła  wniosek,  projekt uchwały oraz autopoprawkę Prezydenta Miasta (w załączeniu) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok w działach merytorycznie podległych Komisji.

Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – otworzył dyskusję. Wyjaśnił, że Komisja zajmuje się tym tematem na prośbę Z-cy Przewodniczącego Komisji, ale myśli, że członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej są jednocześnie członkami Komisji Finansów i ewentualne pytania dot. proponowanych zmian będą zadawać na posiedzeniu Komisji Finansów, która jest komisją merytoryczną.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Komisja, w wyniku głosowania 5 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 8 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 882 B.

 

Ad. 5 

            Artur Nadolny -Przewodniczący komisji – otworzył dyskusję na temat „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” (wniosek i projekt uchwały w załączeniu).

                Tadeusz Kowalewski – członek Komisji – poprosił o wyjaśnienie czy strategia jest produktem  urzędników miasta, czy firmy zewnętrznej. Nie wnika w koszty, ale nie sądzi, że to było za darmo. Stwierdził, że jest to dokument wielce niedoskonały przede wszystkim w swoich założeniach, bo jeżeli przedstawia się diagnozę miasta na podstawie danych, które nie są reprezentatywne, ponieważ jest napisane, że przeprowadzono badanie ilościowe tzw. ankietę na 170 osoba i nie podaje się, czy te osoby są reprezentatywne dla mieszkańców Łomży, czy nie, to takie wnioski można wyrzucić do kosza, ponieważ nie spełnia to podstawowych kryteriów badawczych. Poza tym ktoś zrobił analizę SWOT i w opisie tej analizy SWOT zabrakło podstawowego elementu, czyli wniosków wynikających z tej analizy. Taką analizę SWOT to nie tylko wystarczy wypisać, ale jest też coś takiego jak analiza SWOT, gdzie się podaje siłę poszczególnych związków, a tego w ogóle nie ma. Na podstawie takich danych, a nie innych, które mógłby wskazywać, trudno wyrokować na temat strategii jeżeli nie wiemy na czym stoimy. Być może dla wielu osób wydaje się  zbyt banalne, co mówi, ale uważa, że jeżeli nie ma dobrej diagnozy, to trudno opracować dobrą strategie, bo wnioski wynikające z danych wyjściowych nie są innowacyjne, a powtarzają się ze strategii na strategię. Nie widzi żadne innowacji w tej strategii. Kończąc stwierdził, że dla niego jest to dokument, który można schować do szuflady, ale żeby to pomogło miastu w rozwoju, to bardzo w to wątpi.

            Grzegorz Szproch – współautor strategii – stwierdził, że ten dokument nie został opracowany bez Państwa wsparcia merytorycznego, bez konsultacji z Państwem i bez zaangażowania. Miasto przystąpiło do opracowania strategii na podstawie uchwały i dokument strategii w porównaniu do przednich dokumentów strategicznych jest regulowany ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawą o polityce rozwoju. Zespół, który opracowywał ten dokument składał się nie tylko z członków i pracowników spółek miejskich, czy urzędników, ale również przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miejskiej. Odnosząc się do analizy SWOT stwierdził, że analiza ta została opracowana nie tylko na podstawie ankiet, które były wypracowane i przepracowane wraz z zespołem konsultacyjnym. Analiza SWOT została też opracowana na podstawie narzędzia, które jest tworzone przez Związek Miast Polskich, a które służy właśnie do diagnozy i porównania jednostek samorządu terytorialnego. Dane nie są brane tylko z banku danych lokalnych, ale tak samo z tego narzędzia. Dokument strategiczny był konsultowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, w Wodach Polskich, w Sanepid-ie, w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jak również przez 35 przez łomżyńskie społeczeństwo oraz sąsiednie gminy. Każdy mógł wnieść zastrzeżenia pisemnie zgodnie z formularzem. Konsultacje było poprzedzone 14-dniowym promowaniem akcji wnoszenia uwag do dokumentu i np. port komunikacyjny wniósł uwagi do analizy SWOT, które zostały naniesione. Podobnie rada seniorów wniosła uwagi i zostały one wprowadzone. Stwierdził, że jest podsumowanie analizy SWOT, ponieważ są potencjały i wyzwania rozwojowe, przed którymi miasto stoi w perspektywie do roku 2030. Uważa, że dokument został przygotowany należycie, co potwierdza pozytywna opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz innych instytucji, a uwagi, które zostały wniesione na etapie konsultacji, zostały naniesione. Dodał, że nie może zgodzić się z opinia Pana radnego zważywszy, że dokument został opracowany zgodnie z ustawą.

            Edyta Duchnowska – Z-ca Naczelnika WIR – stwierdziła, że nie może zgodzić się z Panem radnym, że dokument jest bezużyteczny. Dokument ten będzie stanowił podstawę wnioskowania o środki z UE, co potwierdził Urząd Marszałkowski wydając pozytywną opinię. Dodała, że był czas na uwagi i konsultacje i można było je zgłaszać. Podkreśliła, że dokument jest przydatny i będzie  wykorzystywany do pozyskiwania środków zewnętrznych w nowej perspektywie unijnej.

            Tadeusz Kowalewski – członek Komisji –  stwierdził, że skoro taki dokument staje na Komisji, a potem ma być przedmiotem obrad Rady Miejskiej, to znaczy,  że ma prawo się wypowiedzieć na posiedzeniu Komisji i podczas obrad sesji. To, co zarówno Pan, jak i Pani powiedzieli, że było to  konsultowane z szeregiem różnych gremiów, to bardzo dobrze. Wyjaśnił, że jest socjologiem i dla niego napisanie, że 170 parę osób  zostało przebadanych bez podania zasad doboru próby i czy ta próba była reprezentatywna, czy nie, to taki dokument jest do kosza. Jeżeli Pan Marszałek uważa, to mało go to interesuje zwraca tylko uwagę na pewien brak metodologiczny. Być może on jest w innych dokumentach  i jeżeli jest to poprosił o poinformowanie go,  na jakiej zasadzie została dobrana próba i z tych 170 osób na  55 tys. mieszkańców jest grupa reprezentatywną. Tego nie ma, a może jest, ale w innych dokumentach. Mówicie Państwo, że ten dokument się  przyda, to w porządku. Jeżeli na podstawie tego dokumentu uda się pozyskać środki to bardzo dobrze, tylko chciałby zauważyć, że w wykresach porównawczych są takie  miasta jak Siedlce, czy Zamość porównywalne do miasta Łomża, ale są też takie miasta jak Koszalin i Częstochowa, które w żaden sposób nie da się porównać jeżeli chodzi o strukturę ludnościową  z Łomżą, a wnioski są przedstawiane. Poprosił o wyjaśnienie, co miały na celu wskaźniki rozwoju w oparciu o miasta, które nie są adekwatne jeżeli chodzi o strukturę demograficzną i ludnościową.  Odnośnie analizy SWOT poprosił o wyjaśnienie, który element jest wnioskiem. Nie jest napisane, że z analizy SWOT wynika to, to i to. Jest następny punkt, który jest oderwany od tego. Dlatego zgłasza pewne uwagi merytoryczne, które można uzupełnić, żeby dokument był bardziej czytelny. Jeżeli mówicie Państwo, że jest dokument będzie podstawa do uzyskania poważnych środków, to ciekawi są ci urzędnicy, którzy będą  o tym decydowali, bo mówiąc krótko jest to dokument z dużym rozmachem, ale posiada pewne mankamenty, na co zwraca uwagę. Pouczanie Pana, że inni się wypowiedzieli oznacza, że on nie mam prawa się wypowiadać, to chyba nie tak. W związku z tym poprosił o rzeczowe odpowiedzi teraz ewentualnie później.

            Grzegorz Szproch – współautor strategii – stwierdził, że nie miał na myśli, że Pan radny nie może się wypowiadać, czy zgłaszać uwag. Powiedział o procedurze, która wynikała z ustawy i była przestrzegana na etapie tworzenia tego dokumentu. Dodał, że przyjął uwagi Pana radnego do wiadomości. Odnosząc się do wskaźników rozwoju i wymiaru gospodarczego stwierdził, że korzystali z narzędzi Związku Miast Polskich. Jest to system analiz, w którym Związek Miast Polskich zbiera dane ze wszystkich miast członkowskich i są to przeróżne dane. Narzędzie jest dostępne dla każdego i porównywane są tam, a podstawie wskaźników, miasta, a w tym przypadku miasta na prawach powiatu. Dlatego też jest wskazany Płock, czy Chełm i jak wygląda Łomża w porównaniu do innych miast, które mają inne uwarunkowania gospodarcze, lokalizacyjne itd. Dodał, że tego samego narzędzia korzystali przygotowując dokumentację do mechanizmu norweskiego, które otrzymało dofinansowanie i to narzędzie było też podstawa w tamtym dokumencie, który był opracowywany też jako narzędzie, które wskazywało, żeby tworząc dokument strategiczne tez pokazywać obraz, w którym miejscu, w porównaniu do innych miast regionów Polski znajdujemy się.

            Tadeusz Kowalewski – członek Komisji –  zwrócił uwagę na str. 25 na początek wstępu do analizy z badań i stwierdził, że dla niego, jako socjologa, jest karygodne.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 5 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 9 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 871 A.

 

Ad. 6

            Wojciech Michalak – Członek Komisji – zwrócił się z prośbą do Pana Prezydenta w kwestii ul. Senatorskiej i pomnika, gdzie była brama do getta, w bliskim sąsiedztwie ratusza i uważa, że nie jest dobrym miejscem, aby stał tam pojemnik na śmieci firmy Witpol wypełniony śmieciami i zasypywany śmieciami. Poprosił o zwrócenie uwagi osobie przeprowadzającej remont lub Straży Miejskiej i usunięcie tego pojemnika.

W związku z wyczerpaniem porządku  Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                  Komisji Gospodarki Komunalnej,

                                                                                    Rozwoju i Przedsiębiorczości

           

                                                                                             Artur Nadolny

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 27 lip 2022 09:37
  • Data opublikowania: środa, 27 lip 2022 09:39