Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o siedem wiatrołapów - ul. Słowackiego 9

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

      Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawieustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o siedem wiatrołapów na terenie położonym przy ul. Słowackiego 9, obejmującym część działek o numerach geod. 12132/20 i 12132/23.

       W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 337, tel. 86 2156812 i mogą składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14, w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży.

        Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 15 wrz 2022 13:39
  • Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2022 13:41
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 30 wrz 2022 07:09