Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

obwieszczenie-decyzja środowiskowa

Prezydent Miasta Łomża                                                                                                                                                                                     Łomża 2022-10-04  

WGK.6220.6.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16)

zawiadamia się

że w dniu 29.09.2022 r., na wniosek Raben Real Estate Poland Sp. z o.o. została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal z budynkiem biurowym oraz infrastrukturą w Centrum Logistycznym Raben przy ul. Ciepłej w Łomży.

W myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust.1 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku… oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 ppkt. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839, ze zmianami) inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko . Stąd jego realizacjawymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia w/w postępowania i wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża. W niniejszej sprawie orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji.

Przedsięwzięcie polega na budowie zespołu obiektów magazynowych i budynku biurowego z infrastrukturą towarzyszącą. Powierzchnia całego terenu inwestycji wynosi 2,57 ha. Powierzchnia zabudowy planowanych budynków wyniesie 2,05 ha. Główne funkcje projektowanych hal to magazynowanie i przepakowywanie towaru.

Z decyzją orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 04.10.2022 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Udostępnia się jednocześnie w dniu 04.10.2022 r treść wydanej decyzji środowiskowej na okres 14 dni (BIP Urzędu).

Obwieszczenie niniejsze umieszczono dnia 04.10.2022 r: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży (BIP) www.um.lomza.pl/bip (w załączniku – decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia).

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 4 paź 2022 08:36
  • Data opublikowania: wtorek, 4 paź 2022 12:31
  • Data przejścia do archiwum: środa, 19 paź 2022 10:55